Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Canvi de domicili dins el mateix municipi

#Família
#Padró Habitants

Descripció

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Padró Municipal

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar 

 

Recordeu adjuntar a la vostra sol·licitud els documents requerits.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

OAMR (Oficina d'Atenció en Matèria de Registre)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitut

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

 • Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Els documents a aportar són:

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència), o en el cas de representació, el document identificatiu del representant.
 • En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l'ús del certificat electrònic.
 • En el cas d'empadronament de menors caldrà també el llibre de família o certificat de naixement o document identificatiu propi en vigor cas que en tingui.

En el cas d'empadronament mitjançant un representant:

 • Document acreditatiu de la representació (autorització de l'interessat, acta d'acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors:

 • Autorització expressa i per escrit dels progenitors o representants legals.

En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen amb un sol progenitor si la custòdia no és en exclusiva:

 • Cal l'autorització de l'altre progenitor o una declaració responsable.

En el cas d'estrangers comunitaris:

 • Certificat de registre central d'estrangers.

En el cas d'empadronament en un habitatge buit, alguns dels documents següents acreditatius de l'habitatge:

 • Escriptura de propietat.                                                                                                                    
 • Contracte de lloguer.
 • Contracte de subministrament d'un servei de l'habitatge (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.).

En el cas d'empadronament en un habitatge on hi resideixen altres persones:

 • Autorització expressa, signada original, d'una persona major d'edat que ja està inscrita en l'adreça on es demana la inscripció,  companyat del seu document d'identitat on consti la seva signatura.

En el cas d'empadronar-se en un establiment col·lectiu:

 • Autorització del director del centre.

Impresos del tràmit

Document de representació
Autorització d’empadronament d’una persona empadronada
Autorització pare/mare a empadronar fill/filles menors d’edat
Declaració responsable progenitor SENSE resolució judicial guarda/custòdia

Declaració responsable progenitor AMB resolució judicial guarda/custòdia


Normativa


Termini de resolució

 • La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 15/01/2021

Comparteix aquest contingut