Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de modificació de les dades personals del padró municipal

#Família
#Padró Habitants

Descripció

Modificació de les dades que consten al Padró d'Habitants per a persones empadronades al municipi que detectin alguna errada a les seves dades

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Padró Municipal

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

 Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

  • Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d'estudis, etc.).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud de modificació de dades al padró municipal

Consentiment cessió de dades

Consentiment cessió de dades menors


Normativa

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de resolució

  • El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

El sol·licitant pot recollir el certificat d'empadronament presencialment si ho estima oportú. Sinó les seves dades queden modificades i no cal certificat.


Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut