Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Al·legacions, recursos o aportació de documentació sobre un expedient

#Ajuts Socials
#Animals
#Associació, Participació i Govern Obert
#Ciutat i Via Pública
#Comerç i Consum
#Comunicació, imatge i noves tecnologies
#Edificis, Habitatges i Locals
#Educació i Cultura
#Esport i lleure
#Família
#Gent Gran
#Infància i Joventut
#Llicències, permisos i comunicacions
#Nova Ciutadania
#Obres
#Padró Habitants
#Protecció i Seguretat Ciutadana
#Salut i Medi Ambient
#Serveis Funeraris
#Transports i Vehicles
#Treball, economia i empresa
#Tributs i Multes

Descripció

Aquest tràmit permet als interessats la presentació d'al·legacions i/o la interposició de recursos administratius, així com aportar algun document més referent a un expedient en tràmit o bé donar resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament adjuntant-hi les dades o els documents que els hi reclamen.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar 

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Per a la presentació d'al·legacions: El termini varia en funció del procediment de què es tracti. En termes generals, el termini és de 15 dies des de la recepció de la notificació.
Per a la presentació de recursos: El termini genèric és d'1 mes a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, tenint en compte, però, el que esmenti la pròpia resolució.

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

En el cas de presentació d'al·legacions o interposició de recursos s'hauran d'aportar els documents 1 i 2.

 

En el cas d'aportar algun document més referent a un expedient en tràmit o bé donar resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament s'hauran d'aportar els documents 1, 3 i 4.

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), dades i autorització de la persona que la representi, si és el cas.
 • 2. Documentació que es vulgui adjuntar per a l'al·legació o recurs.
 • 3. Documentació que es reclama per part de l'Ajuntament perquè s'esmeni la sol·licitud.
 • 4. Documentació que es vulgui incorporar a l'expedient en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

En termes generals el termini màxim per notificar la resolució expressa és el que fixi la norma reguladora del procediment corresponent.

Aquest termini no pot excedir els sis mesos llevat que una norma amb rang de llei n’estableixi un de més llarg o que ho prevegi la normativa comunitària europea.

 

Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest és de tres mesos.


Pel que fa a la resolució dels recursos, el termini legal serà:

 • 1 mes pel recurs de reposició.
 • 3 mesos pel recurs d’alçada.
 • 3 mesos pel recurs extraordinari de revisió a contemplar des de la data de registre del recurs.

Silenci administratiu

En termes generals, el silenci administratiu en la resolució de recursos té efectes desestimatoris. No obstant, quan el recurs d’alçada s’hagi interposat contra la desestimació per silenci d’una sol·licitud per transcurs del termini, el silenci té efectes estimatoris.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?