Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Exercici del dret d'accés (LOPD)

#Comunicació, imatge i noves tecnologies
#Família

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar.

 

En el moment de formular la sol·licitud, l'interessat pot optar pels sistemes de consulta següents, sempre que la configuració del fitxer ho permeti:

 • Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no.
 • Correu electrònic o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament.

En qualsevol cas, la unitat que tramiti la sol·licitud pot determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita l'interessat pertorbi la normal prestació de serveis de l'Ajuntament.


Denegació d'accés
L'Ajuntament podrà denegar el dret d'accés a les seves dades de caràcter personal en els supòsits següents:

 • Quan l’afectat ja l'ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti un interès legítim a aquest efecte (article 30.1 Reial Decret 1720/2007).
 • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).
 • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).
 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).
 • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).
 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).
 • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).

En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitut

No n'hi ha

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui. No obstant, la utilització de signatura electrònica en la tramitació electrònica de la sol·licitud eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent .

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa


Termini de resolució

La petició s'atendrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Si l'estimació de la sol·licitud no s'acompanya de les dades sol·licitades, l'accés es farà efectiu en un màxim de 10 dies hàbils des de la comunicació d'estimació de la sol·licitud.


En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.


Silenci administratiu

Transcorregut el termini sense que de forma expressa s’hagi resolt la petició, l’interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Reclamació de tutela de drets, prevista a l’article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Informació actualitzada el dia 02/03/2020

Comparteix aquest contingut