Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Exercici del dret d'oposició (LOPD)

#Comunicació, imatge i noves tecnologies
#Família

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les seves dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment.

 

Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

Denegació del dret d'oposició
L'Ajuntament podrà denegar el dret d'oposició:

  • Si hi ha una prohibició legal.

En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Fotocòpia del document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui. No obstant, la utilització de signatura electrònica en la tramitació electrònica de la sol·licitud eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent .

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa


Termini de resolució

La petició s'atendrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Si l'estimació de la sol·licitud no s'acompanya de les dades sol·licitades, l'accés es farà efectiu en un màxim de 10 dies hàbils des de la comunicació d'estimació de la sol·licitud.


En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.


Silenci administratiu

Transcorregut el termini sense que de forma expressa s’hagi resolt la petició, l’interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Reclamació de tutela de drets, prevista a l’article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut