Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de concessió de nínxol

#Serveis Funeraris

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a que l'ajuntament valori la posssibilitat de concedir a la persona sol·licitant la concessió d'un nínxol per un mínim de 2 anys i un màxim de 50 anys.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Adminsitratius

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

En la petició de concessió de dret funerari la persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
En la retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari, duplicat de títol de dret funerari i en la pròrroga de concessió de dret funerari, la persona titular del dret funerari o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. En la transmissió de la concessió de dret funerari:
- Per a transmissions inter-vivos, la persona titular del dret funerari o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
- Per a transmissions mortis-causa, la persona que hereta el dret funerari o aquella que el titular hagués designat com a beneficiària o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital. Adjunteu els impresos i/o documents necessaris

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitut

No n'hi ha

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa

La taxa que estableix la normativa vigent
Taxa de cementiri municipal.

Documentació a aportar

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància específica cementiri


Normativa


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 09/07/2021

Comparteix aquest contingut