Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Petició de plaça d'aparcament a la via pública per persones amb mobilitat reduïda

#Ciutat i Via Pública
#Edificis, Habitatges i Locals
#Transports i Vehicles

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir una reserva d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
L'estacionament pot ser pròxim al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi.
 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Vía Pública

Classificació temàtica

Via Pública

Qui el pot demanar

Aquelles persones amb disminució que superin el barem de mobilitat establert per la normativa que regula aquest servei.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

Per fer consultes, contacti amb les oficines municipals de serveis tècnics

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En quansevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

Cal trobar-se en un dels tres supòsits següents:
Conductor/a 

 

a) sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:

 • Tenir més de 18 anys.
 • Tenir el permís de conduir.
 • Cal posseir el certificat del Servei de Valoració  Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat referent al barem fixat a l'annex 3 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de disminució (on es determini l'existència de dificultats per a utilitzar el transport públic col•lectiu o bé dificultats de mobilitat) o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, és a dir, persones que tinguin agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

b) Sol·licitar plaça d'aparcament:

 • Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular conductor/a".

No conductor/a
a) Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:

 • Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
 • Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
 • Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
 • S'atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor, a lespersones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de 3 anys.

b) Sol·licitar la plaça d'aparcament:

 • Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular no conductor/a".
 • El titular ha de ser menor de 18 anys, o si és més gran, ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002.

Transport col·lectiu


a) Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:

 • Cal ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinatsal transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

b) Sol·licitar la plaça d'aparcament:

 • Ser titular de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu.

Per posseir la targeta d'aparcament de transport col·lectiu:

 • Cal un informe justificatiu de la necessitat que realitzarà la Generalitat de Catalunya.

Preu / Taxa

La taxa que estableixi l'ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

Els documents a aportar per sol·licitar el distintiu de permissibitat d'aparcament són:

 

 • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta ( NO s'admeten fotocòpies).
 • Original i fotocòpia del Document d'Identificació Personal (DNI, NIE).
 • Original i fotocòpia de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat o del Certificat del Servei de Valoració i Orientació vigent que acrediti que supera el barem de mobilitat referent al barem fixat a l'annex 3 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de discapacitat (on es determini l'existència de dificultats per a utilitzar el transport públic col·lectiu o bé dificultats de mobilitat) o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, és a dir, persones que tinguin agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. Si el certificat no especifica aquestes condicions, no és vàlid per a la seva presentació.
 • Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.
 • Permís de circulació del vehicle

En el cas que la persona amb discapacitat pot conduir, cal aportar com a documentació complementària:

 • Permís de conducció.

En el cas que es demani la targeta d'aparcament de transport col·lectiu cal aportar com a documentació complementària:

 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Original i fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
 • Original i fotocòpia del DNI o del NIF del titular i del representant, així com del document acreditatiu de la representació.

Els documents que cal aportar per sol·licitar una plaça d'aparcament són:

 • Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
 • Certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda(emès per l'ICASS). En el cas de sol·licitar plaça d'aparcament hi ha de constar el grau i el barem de mobilitat reduïda.
 • Volant d'empadronament del sol·licitant (i del conductor del vehicle si no és la mateixa persona).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica


Normativa

 • Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini.


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

Validesa de la plaça d'aparcament: CAL JUSTIFICAR A L'INICI DE L'ANY EN CURS (gener) QUE ES COMPLEIXEN ELS REQUERIMENTS PER AL MANTENIMENT DE LA RESEVA D'ESPAI A LA VIA PÚBLUCA. EN CAS DE DEFUNCIÓ, CANVI DE DOMICILI O QUALSSEVOL ALTRA SITUACIÓ PER LA QUAL ES DEIXIN DE COMPLIR ELS REQUISITS PER A LA RESERVA, CALDRÀ NOTIFICAR-HO A L'AJUNTAMNET EN UN TERMINI MÀXIM DE 30 DIES NATURALS. 


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?