Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de beques menjador per a famílies amb infants en edat escolar obligatòria

#Ajuts Socials

Descripció

L'objecte de la convocatòria és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals per la utilització del servei escolar de menjador als alumnes escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria i que no els pertoqui la gratuïtat del servei

Ajuts individuals de menjador per alumnes matriculats/des en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria,  pel curs 2022/2023.

 

Consulta aquí sota les bases reguladores, el full informatiu  i la sol·licitud del Consell Comarcal.

Pots consultar aquí les Bases de la convocatòria d'Ajuts Menjador 2022-2023

Pots consultar aquí el Full infomatiu AIM 22-23

Pots consultar aquí la sol·licitud

 

Organisme competent / responsable

Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Serveis Socials

Classificació temàtica

Ajuts socials

Qui el pot demanar

Les persones beneficiàries es poden acollir a aquests ajuts els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar 2022/23 corresponent a la convocatòria.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital o IdCAT mòbil. En el cas de no disposar dels mitjans per poder presentar la sol·licitud telemàticament, podeu trucar al telèfon d’OAC360, 93.864.96.93 o enviar un correu a l'adreça: oac360@palauplegamans.cat per rebre assistència.

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

 

Tramitar

Recordeu adjuntar els impresos de sol.licitud i la documentació requerida a la instància electrònica. Trobareu els documents a l'apartat IMPRESOS DEL TRÀMIT. Així mateix, és imprescindible revisar la resta de documentació requerida i adjuntar-la a la instància.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Si tens dubtes per tramitar telemàticament, truca al Servei OAC 360. 

 

OAC 360 baner


Presencial

Observacions

OAMR Área de Serveis Socials, sol·licitant cita prèvia trucant al telèfon 93 864 30 12

On es fa

Sol·licita cita previa per tramitar les beques menjador

 

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

Del 16 de maig al 3 de juny de 2022.

Termini de la sol·licitud

Fins el 3 de juny de 2022.

Requisits previs

Requisits previs

L’alumnat matriculat en un centre escolar de la Comarca del Vallès Occidental a:

- 2n i 3r dels ensenyaments de primer cicle d’infantil d’aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantant.

- 2n cicle d’educació infantil (P3 a P5)

- Primària

- ESO (Sempre que el centre tingui servei de menjador).

Requisits principals

El requisit principal és que la renda de la unitat familiar no sigui superior a la suma dels imports:

1r adult (pare, mare, tutor): 11.365,60 €. Exemple:

2n adult (pare, mare, tutor): 5.682,80 €. Renda màxima família 4 membres.

Altres adults de la unitat familiar (avi/a): 2.841,40 €. (tutor 1, tutor 2 i dos infants)

Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €. (11.365,60 + 5.682,80 + 3.409,70 + 3.409,70).

4 membres = 23.867,80 €.

També hi ha llindars màxims per volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals, consulta aquí Bases de la convocatòria 

Tipus d'ajuts

S’atorgarà ajuts del 70% o del 100% d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars.

L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que mai no pot superar el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Consulta aquí qui són els membres computables de la unitat familiar


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Dades de tots els membres de la Unitat Familiar

Documentació necessària

  • Sol·licitud degudament complimentada i signada.
  • Volant de convivència actual, en cas de no poder fer la consulta de padró directa.
  • DNI/NIE de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne: certificat de
  • naixement o llibre de família.
  • Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2021.
  • En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius (excepte els de la Seguretat Social i Renda Garantida de Ciutadania), caldrà aportar document acreditatiu.

 

Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius):

- Prestacions de la Llei de dependència

- Prestacions a favor de familiar

- Indemnitzacions per acomiadament

- Prestacions per acolliment familiar

- Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtut de decisió judicial

I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renda de las Personas Físicas”.

  •  En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable d’ingressos, acreditada pels serveis socials.

 Documentació complementària

- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

- Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions

de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l’administració competent.

- En el cas de divorci: conveni o sentència de divorci.

- Prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge, resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Consulta aquí la Documentació a aportar a la sol·licitud

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

 

Sol·licitud ajut menjador escolar

Declaració responsable ingressos unipersonals

Declaració responsable ingressos unitat familiar

 

 


Normativa

Bases reguladores en funció dels criteris del Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publicats en el DOCG.  

Acord/Resolució d’Aprovació de les bases reguladores de concessió d’ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al curs escolar 2022-2023.

Decret 160_1996 regula el servei escolar de menjador als centres docents públics

 


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Les sol·licituds que es presentin fora d’aquest primer termini quedaran pendents per tramitar en el mes d’octubre que és quan s’inicia el segon període d’admissió de sol·licituds. Aquest període comença des del 3 d'octubre de 2022 fins al 18 de maig de 2023.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut