Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud, renovació o duplicat del Títol de Família Monoparental

#Ajuts Socials
#Família
#Infància i Joventut

Descripció

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions.

Per conèixer més sobre la Xarxa d'avantatges per famílies monoparentals, cliqueu aquí.

Organisme competent / responsable

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Serveis Socials

Classificació temàtica

Ajuts

Qui el pot demanar

A les famílies monoparentals, tant de categoria especial com de categoria general. S'entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Adjunteu a la sol·licitud la documentació requerida.

Sol.licita aquí el títol de família monoparental (tràmit de la Generalitat de Catalunya)


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 938643012
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

O bé a:

Direcció General de Famílies
Oficines d'Afers Socials i Famílies
Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona
Oficina d’Atenció Ciutadana a la Cerdanya
Oficines de registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Per tal que es reconegui la condició de família monoparental, cal que els/les fills/es:


 • Siguin menors de 21 anys d'edat o siguin discapacitats/des o estiguin incapacitats/des per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. Els estudis han de ser d'educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació professional de grau superior, d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualssevol altres de naturalesa anàloga, o bé poden ser estudis encaminats a obtenir un lloc de treball. No hi ha límit d'edat per als/a les fills/es discapacitats/des, sempre que convisquin amb la família.
 • Convisquin amb el/la progenitor/a i en depenguin econòmicament. S'entén que la separació transitòria d'un període igual o inferior als dos anys (motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat del/de la progenitor/a o dels fills/es o internament d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal dels menors) no trenca la convivència entre el/la progenitor/a i els fills/es, encara que sigui conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Per a la tramitació telemàtica cliqueu aquí per veure la documentació requerida. Per a la tramitació presencial cal aportar la documentació següent:
 • DNI/NIF del/de la progenitor/a i del/dels fill/s majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar .
 • NIE, si s'escau, del/de la progenitor/a i del/dels fill/s majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/s, o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.                                                                                                                                                         
 • Targeta de residència de totes les persones membres de la unitat familiar, quan es tracti de persones residents no comunitàries.
 • Certificat de registre com a persona resident comunitària, en el cas de persones residents comunitàries.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud, en cas que hi hagi fills/es majors de 21 anys (*).
 • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en el cas de fills/es majors de 21 anys i fins a 26 anys.
 • Certificat de defunció de l'altre/a progenitor/a, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
 • Resolució judicial del procediment de família (sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi les mesures de guarda i/o les pensions d'aliments.
 • Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.
 • Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de la situació de violència.
 • Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.
 • Certificat de permanència en un centre d'execució penal.
 • Certificat de permanència en un centre hospitalari.
 • Declaració certificada de l’impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d’imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills majors de 21anys.                                                                                                                                                                 
  • Persones amb nacionalitat d’un altre país de la Unió Europea:
 • Permís de residència comunitari de la persona sol·licitant progenitora i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar. Si no es disposa del document anterior, s’haurà d’aportar fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d’estrangers de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil com a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del seu país d’origen.
  • Persones amb nacionalitat extra comunitària:
 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud del títol de família monoparental (descarregar document per a tramitació presencial o telemàtica)


Normativa

LLei 18/2003, de 4 de Juliol de suport a les famílies

Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003

 


Termini de resolució

6 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes.

Altra informació d'interès

S'equiparen amb la família monoparental les famílies constituides per:

Un/a progenitor/a, amb fills/es al seu càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o amb altres persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial, ni forma una unió estable de parella.
Una persona vídua o en situació equiparable, amb fills/es que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
Un/a progenitor/a que té la guarda dels/de les fills/les i que no percep pensió d'aliments establerta judicialment  o que la percep però és inferior a la meitat de l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill/la.
Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Un/a progenitor/a amb fills/es al seu càrrec que ha patit abandonament de família per part de l'altre/a progenitor/a o convivent.
Un/a progenitor/a amb infants a càrrec quan l'altre/a progenitor/a està durant un any o més en situació de privació de llibertat, en situació d'hospitalització o en d'altres situacions similars.
La família monoparental perd aquesta condició en el moment en què la persona que encapçala aquesta unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constitueix una unió estable de parella d'acord amb la legislació civil catalana, o bé deixa de complir qualsevol dels requisits establerts.

Es considera condició equiparada amb la del/de la fill/a, la de la persona menor tutelada o acollida preadoptivament o simple amb caràcter permanent o amb durada superior a un any amb la qual es conviu i es considera condició equiparada amb la del/ de la progenitor/a la de la persona tutora i la persona acollidora.

S'entén per persona discapacitada la que té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per persona incapacitada per treballar la que té una incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Les persones estrangeres de països no comunitaris tenen dret al reconeixement de la condició de família monoparental sempre que totes les persones membres de la família, que donin dret al títol, resideixin legalment a Catalunya.

Família monoparental i nombrosa
A les famílies que tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i, alhora, al reconeixement com a família monoparental, se'ls expedeixen ambdós títols, que són compatibles, si bé els beneficis de la mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, llevat que s'estableixi el contrari.

Categories de famílies monoparentals

Categoria especial
Les famílies amb dos o més fills/es.
Les famílies en les quals o bé el/la progenitor/a o bé un/a fill/a és una persona discapacitada o està incapacitat/da per treballar.
Categoria general
Les famílies que no es trobin en les situacions descrites en l'apartat anterior.
Data inicial d'efectes del títol
Els beneficis concedits a les famílies monoparentals produiran efectes des de la presentació de la sol·licitud de reconeixement o renovació, sempre que en aquell moment complissin els requisits i la resolució administrativa que es dicti sigui favorable.


Informació actualitzada el dia 22/12/2021

Comparteix aquest contingut