Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de prestacions econòmiques d'urgència especial en l'àmbit de l'habitatge

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge. La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l'habitatge de persones i famílies, per prevenir l'exclusió social que pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitiueix la residència habitual i permanent.

Organisme competent / responsable

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Agencia de l'Habitatge de Catalunya

Àrea tramitadora

Agència de l'Habitatge de Catalunya i Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament

Classificació temàtica

Ajuts i Habitatge

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

 Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Empleneu el formulari normalitzat i adjunteu-lo a la instància genèrica.

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

 OAC 360 baner

 

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Per presentar la vostra sol·licitud presencialment, cal sol·licitar cita prèvia a:

Cita Prèvia OAC

 

També us podeu dirigir a:

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

 • Residir a Catalunya. 
 • Acreditar la urgència mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació. 
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge), no poden ser superiors a 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) ponderats, si es tracta d'una persona sola, no superiors a 2,5 vegades a l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència mirar la convocatòria.
 • El termini entre la data en què es deixa l'habitatge i la data en què es sol·licita la prestació no pot ser superior a 24 mesos.
 • La data d'entrada en vigor del nou contracte no pot ser anterior en 60 dies a la data en què es deixa l'habitatge, excepte en els casos de dació en pagament o altres processos jurídics en què el termini pot ser de 180 dies.
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal.
 • La persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no han de tenir cap habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent. 
 • Les persones arrendatàries ni cap membre de la unitat de convivència no poden tenir vincles de parentiu amb l'arrendador (matrimoni, relació estable, consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau).
 • L'import de les rendes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

750 euros si l'habitatge està situat a Barcelona ciutat.

600 euros a la demarcació de Barcelona

450 euros a la demarcació de  Tarragona

450 euros a la demarcació de Girona

400 euros a la demarcació de Lleida

350 euros a la demarcació de les Terres de 'Ebre.      

 • L'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada i per un període màxim de 12 mesos.
 • La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos en què s'ha dictat una resolució favorable, condicionada a l'aportació del contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del mes en què s'hagi aportat el contracte. 
 • L'import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer s'estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 600 euros, i només es pot atorgar una vegada. No poden haver transcorregut més de 3 mesos entre la data de la signatura del contracte d'arrendament i la presentació de la sol·licitud.

Preu / Taxa

No subjecte a pagament

Documentació a aportar

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. Si algun membre de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar un document equivalent que l'identifiqui. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud, a més de la referència d'aquest document, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada, relatiu a la situació de la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant.
 • En cas que el contracte sigui a partir de l'1 de juny de 2013, caldrà acreditar haver pagat la fiança de lloguer a l'arrendador.
 • Imprès sol·licitud de transferència bancària signat per l’entitat bancària o Certificat de titularitat del compte bancari obtingut a través de la banca electrònica
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball.
 • En el cas de treballadors per compte propi, hauran d'aportar la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques trimestral o la declaració del darrer exercici fiscal.
 • Si són persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
 • Si són pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs. 
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Autorització de les persones sol·licitants i de tots els membres de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin demanar i obtenir les seves dades quan siguin rellevants per a la tramitació de la prestació.   
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau. 
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge, o d'altres processos reconeguts i validats l'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'hagi residit amb anterioritat.
 • Documentació acreditativa d'haver pagat 3 mensualitats del lloguer o 6 quotes hipotecàries de l'habitatge anterior, si no queda prou justificat amb la documentació del procés corresponent. 
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació, fins a la data de presentació de la sol·licitud.
  Formulari de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud de prestacions econòmiques d'especial urgència

Sol·licitud de transferència bancària per a pagament amb la tresoreria de l'Ajuntament


Normativa

Per veure la normativa que regula les subvencions al lloguer 2017, cliqueu aquí.

 

 • RESOLUCIÓ TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les. (7037  núm. Resolució  publicat el  14/01/2016 )
 • LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. (6928  núm. Llei o Decret Legislatiu  publicat el  05/08/2015 )
 • DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. (6633  núm. Decret  publicat el  29/05/2014 )
 • LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. (4990  núm. Llei o Decret Legislatiu  publicat el  18/10/2007 )
 • LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. Llei o Decret Legislatiu  publicat el  09/01/2008 )
 • LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. (4691   publicat el  04/08/2006 )

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

L'import de la prestació s'estableix com a màxim en 12 mesos de la renda de l'habitatge, amb un límit de 3.000 euros anuals.

Prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer: l'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot atorgar-se una vegada i per un període màxim de dotze mesos.       

Aquestes prestacions són incompatibles amb línies d'ajuda (consultar bases)


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut