Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de complement de pensió no contributiva per a persones que viuen de lloguer

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Complement adreçat als pensionistes de la modalitat no contributiva que no tenen un habitatge propi i resideixen en un habitage de lloguer.

Organisme competent / responsable

Departament de Treball, Afers Social i Families. Direcció General de Protecció Social

Àrea tramitadora

'Centres adscrits al Departament de Treball, Afers Social i Families i a la Direcció General de Protecció Social amb la col.laboració de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Habitatge

Qui el pot demanar

Pensionistes de pensió no contributiva que resideixen habitualment en un habitatge de lloguer.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

Per tramitar directament amb la Generalitat de Catalunya, cliqueu el següent link:

Complement de pensió no contributiva per a persones que viuen de lloguer

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

Requisits previs

 • Tenir reconeguda una pensió no contributiva a la data de la sol·licitud i a la data de resolució del complement
 • No tenir cap habitatge en propietat
 • Ser la persona arrendatària de l’habitatge llogat a la data de la sol·licitud
 • No tenir relació fins al 3er grau amb l'arrendador/a de l’habitatge llogat (pare/mare, fill/a, avi/àvia, nét/a, germà/ana, oncle/tia, sogre/a, gendre/nora besavi/besàvia, besnét/besnéta, cunyat/ada, nebot/oda) ni relació per matrimoni o parella de fet
 • Tenir la residència habitual a l’habitatge llogat
 • S’ha d’entendre que la vivenda és el domicili habitual del pensionista quan es compleixen aquests 2 requisits:
  la vigència de l’arrendament no sigui inferior a un any. Hagi residit durant un període mínim de 180 dies immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer (o un altre mitjà de prova vàlid en dret: rebuts, factures, etc.) on, obligatòriament, figuri la localització de l’habitatge, la identificació de l'arrendador/a i la persona arrendatària i la durada del contracte

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud de complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer (per tramitar per internet Generalitat)

Sol.licitud de complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer (per tramitar presencialment)


Normativa


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Es podrà interposar reclamació prèvia a la via de la Jurisdicció Social, davant d'aquest Servei i dins dels 30 dies següents a la data de recepció.

Altra informació d'interès

El pagament és únic i anual i l'import és de 525 euros. L’ ingrés es fa en el mateix número de compte on es paga la PNC.


Resten excloses d’aquesta prestació per no tenir la consideració de vivenda habitual i/o contracte d’arrendament:
Habitatges tutelats,
Centres residencials,
Habitacions llogades,
Pensions, hotels, hostals, albergs,
Contracte de local i
Contracte d’habitatge per ús diferent a l’habitual (o contracte de temporada) 

Si al mateix habitatge llogat conviuen dos o més perceptors de PNC, només tindrà dret a percebre aquest complement el titular del contracte de lloguer. En cas que hi hagi més d’un titular, només tindrà dret el primer titular del contracte.


Informació actualitzada el dia 20/12/2021

Comparteix aquest contingut