Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud, renovació o duplicat del Títol de Família Nombrosa

#Ajuts Socials
#Família
#Infància i Joventut

Descripció

El títol de família nombrosa acredita la condició de família nombrosa i atorga diversos beneficis en l'àmbit de l'Estat. A Catalunya l'atorga el Departament de Treball i el reconeixement d'aquesta condició dóna dret, a Catalunya, a la possessió d'un Carnet familiar per a cada un dels membres beneficiaris, el qual permet gaudir d'una sèrie d'avantatges davant diverses institucions, entitats, establiments comercials, etc., recollides en una Guia de recursos i serveis.

 

Hi ha dues categories de famílies nombroses: l'especial i la general

 

Categoria especial: 5 fills o més; o bé 4 fills, dels quals almenys 3 procedeixin de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple o quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de membres que la composen, no superin el 75% del salari mínim interprofessional vigent (incloses les pagues extraordinàries).

 

Categoria general: 3 fills o 2, si un d'ells és discapacitat..

 

La renovació del títol de família nombrosa s'haurà de fer:

- Per acabament del termini de vigència

- Per variació de les circumstàncies familiars

Organisme competent / responsable

Departmanet de Treball

Àrea tramitadora

Serveis Socials

Classificació temàtica

Ajuts i Família

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Adjunteu a la sol·licitud la documentació requerida.

Sol·licita aquí el títol de família nombrosa de la Generalitat de Catalunya


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

O bé a:

Direcció General de Famílies
Oficines d'Afers Socials i Famílies
Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona
Oficina d’Atenció Ciutadana a la Cerdanya
Oficines de registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Trobar-se amb una de les següents composicions familiars:

 • Una o dues persones progenitores amb tres o més fills/filles siguin o no comuns.
 • Les persones progenitores separades o divorciades amb 3 o més fills/filles, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, i sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el mateix domicili (en aquest supòsit, la persona progenitora que opti per sol·licitar el títol i proposi que es tinguin en compte els fills/filles que no convisquin amb ella, haurà de presentar la resolució judicial o conveni regulador ratificat judicialment en què es declari la seva obligació de passar una pensió d'aliments. Una manera d'acreditar aquesta obligació, és aportant els 6 darrers rebuts que acreditin l'abonament de la pensió d'aliments). 
 • Dos o més germans/anes orfes de pare i mare sotmesos/eses a tutela o acolliment que convisquin amb la persona tutora o acollidora, però que no depenguin econòmicament d'ella.
 • Tres o més germans/anes orfes de pare i de mare, majors de 18 anys, o dos si un d'ells/d'elles és una persona discapacitada, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
 • Una persona progenitora amb dos fills/filles, en cas de defunció de l'altra persona progenitora.
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests fills o filles  tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
 • Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cadascun d’ells, o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar. S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.     

I, pel que fa als fills/es, cal complir els requisits següents:

 • Ser menors de 21 anys d'edat o tenir una discapacitat o una incapacitat per treballar, o bé ser menors de 26 anys quan cursin estudis. No hi ha límit d'edat per als fills/filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la família.
 • Conviure amb la persona o persones progenitores, excepte supòsits de separacions o divorcis.
 • Dependre econòmicament de la persona o persones progenitores.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • DNI/NIF de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar 
 • NIE, si és el cas, de la/es persona/es sol·licitant/s i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar
 • Llibre/s de família complet/s o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l’adopció, únicament en el cas que aquest document no s’hagi lliurat prèviament a l’Institut Català de l’Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela, o administrativa d’acolliment familiar.  
 • Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de presentació de la sol·licitud
 • Certificat de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial, en el cas d’unions estables de parella amb fills o filles no comuns 
 • Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs en cas de fills/es majors de 21 anys i fins a 26 anys
 • Certificat de defunció de l’altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família
  Resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/divorci i el conveni regulador aprovat per l’autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d’aliments
 • Declaració certificada de l’impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d’imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills majors de 21 anys.        

Persones amb nacionalitat d’un altre país de la Unió Europea:

 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Si no es disposa del document anterior, s’haurà d’aportar fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d’estrangers de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil com a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del seu país d’origen.      

Persones amb nacionalitat extracomunitària:

 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud de títol de família nombrosa (descarregar document per a tramitació presencial o telemàtica)

Declaracions responsables per sol.licitar el títol de família nombrosa.


Normativa

 • LLEI 40/2003, de 18 novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses. (BOE núm. 40/2003 publicat el 19/11/2003).
 • El marc normatiu de referència ve constituït per la Llei 40/2003 de protecció a les famílies nombroses d'àmbit estatal, la qual substitueix una llei de 1971. Aquesta nova llei estableix nous avantatges d'aplicació per tot l'Estat i canvia les categories en les quals es classifiquen les famílies nombroses.
 • D'altra banda, també cal tenir en compte que a Catalunya hi ha la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, la qual atorga un tractament específic per a les famílies nombroses en determinades prestacions i serveis.

Per descarregar les normatives aplicables cliqueu aquí.


Termini de resolució

Immediat


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes.

Altra informació d'interès

En el moment en que es fa la sol·licitud, si tota la documentació aportada és correcte, es lliura a la persona sol·licitant una còpia de la sol·licitud amb el segell de registre sense número. La persona sol·licitant pot trucar més endavant per demanar el número de registre si ho vol, tot i que no és obligatori.

 

AVANTATGES I BENEFICIS PREVISTOS A LA LLEI:

 

Pel que fa a l'acció protectora, es detallen beneficis socials en l'àmbit dels serveis públics o d'interès general (amb un règim de preferència en àmbits com l'accés a beques i ajuts o l'admissió en centres educatius), habitatge i règim fiscal (s'estableix un règim d'exempcions i bonificacions en taxes i preus en educació, transport o accés a béns culturals).

 

Es contemplen beneficis per a la contractació de persones cuidadores (bonificació del 45% de les quotes a la Seguretat Social) i la possibilitat d'establir per negociació col•lectiva preferències en matèria de drets dels treballadors, com també el fet que l'Administració de l'Estat promogui la responsabilitat social de les empreses i agents socials amb l'objectiu de concedir un tracte favorable a les famílies nombroses en l'accés al mercat laboral, habitatge, crèdit i activitats d'oci i culturals.

 

També es preveu una ampliació del període considerat com efectivament cotitzat i de reserva del mateix lloc de treball dels actuals 12 mesos fins a 15 o 18 mesos en casos d'excedència per cura de fills o filles.

 

S'igualen els límits de renda per accedir a les prestacions per fill a càrrec amb els mínims exempts de l'IRPF.

 

S'atorga un subsidi a les famílies nombroses amb fills discapacitats o incapacitats per treballar que presentin necessitats educatives especials.

 

S'estableix el caràcter mínim dels beneficis previstos a la llei, la seva compatibilitat amb altres que es poguessin atorgar a aquestes famílies i la possibilitat d'ampliar l'acció protectora per part de les Administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències.


Informació actualitzada el dia 22/12/2021

Comparteix aquest contingut