Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de pensió no contributiva de la Seguretat Social (per invalidesa i/o discapacitat)

#Ajuts Socials
#Família
#Gent Gran

Descripció

La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones entre 18 i 65 anys, afectades per una disminució permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

 

La pensió per jubilació, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic a favor de persones majors de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

 

Quan es tracta de persones amb  un grau igual o superior al 75% de discapacitat, i que necessitin l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, com ara vestir-se, menjar, etc., s'incrementarà la pensió en un 50% sobre la quantia màxima.

Organisme competent / responsable

Departament de Treball, Afers socials i Familia.

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament i Generalitat de Catalunya

Classificació temàtica

Prestacions econòmiques

Qui el pot demanar

Persones entre 18 i 65 anys, afectades per una disminució permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions. I persones majors de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

 

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

El formulari de sol·licitud es pot presentar a:


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol momento de l'any

Requisits previs

Requisits generals

 

 • Tenir 65 anys complerts en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys entre l'edat de 16 anys i la data de sol·licitud de la pensió . D'aquests 10 anys, 2 hauran de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud de la pensió.
 • No superar el nivell de recursos establert.

Requisits econòmics

 

 • La persona sol·licitant no pot disposar d'ingressos iguals o superiors a l'import anual (5.164,60€ ) de la pensió no contributiva.
 • Tampoc poden superar el límit de recursos establert les persones amb les quals convisqui la persona sol·licitant que tinguin un lligam de matrimoni (cònjuge) o consanguinitat fins el segon grau (pares, fills, germans, avis i néts).

LÍMIT DE RECURSOS ECONÒMICS PEL 2017

Membres de la

unitat econòmica

Sense ascendents o descendents

de 1er grau (taula 1)

Amb ascendents o descendents

de 1er grau (taula 2)

2

8.779,82

21.949,55

3

12.395,04

30.987,60

4

16.010,26

40.025,65

5

19.625,48

49.063,70

6

23.240,70

58.101,75

7

26.855,92

67.139,80

8

30.471,14

76.177,85

9

34.086,36

85.215,90

10

37.701,58

94.253,95

Es considera ingrés, tant de la persona sol·licitant com dels familiars amb els quals conviu, qualsevol ingrés de rendes de treball, de capital, de béns immobles, de prestacions o pensions, etc.


Preu / Taxa

No subjecte a pagament

Documentació a aportar

Documentació relativa al SOL.LCITANT:

 • Fotocòpia compulsada del DNI o NIE vigent.
 • Fotocòpia compulsada del certificat de convivència actualitzat.

Persona no espanyola:

 • Fotocòpia compulsada del permís de residència actualitzat.
 • Fotocòpia compulsada del certificat emès per la Direcció General de la Policia (secció d'Estrangeria) justificatiu dels períodes de residència legal en territori espanyol.

Persona divorciada o separada:

 • Fotocòpia compulsada del conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació.

Treballador/a per compte d'altri:

 • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l'any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.

Treballador autònom:

 • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d'ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l'any actual.

Situació d'atur:

 •  Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de Treball de la Generalitat (OTG) on consti l'import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.

Situació d'incapacitat temporal:

 • Fotocòpia compulsada del certificat emès per l'entitat pagadora de la prestació d'incapacitat temporal.

Només en el supòsit de no autoritzar a Department de la Generalitat la verificació de les dades econòmiques mitjançant les administracions tributàries, s'haurà d'annexar:

 • Fotocòpia compulsada de la declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques o bé el certificat negatiu emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, corresponent a l'últim exercici.

Només en cas de sol•licitar la pensió no contributiva per invalidesa

 • Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de la disminució, únicament en cas que la persona hagi estat qualificada en una comunitat autònoma diferent de Catalunya.

Documentació relativa a les PERSONES QUE CONVIUEN AMB LA PERSONA SOL.LICITANT:

Treballador/a per compte d'altri:

 • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l'any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.

Treballador/a autònom/a:

 • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d'ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l'any actual.

 Situació d'atur:

 •  Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de Treball de la Generalitat (OTG) on consti l'import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.

Situació d'incapacitat temporal:

 • Fotocòpia compulsada del certificat emès per l'entitat pagadora de la prestació d'incapacitat temporal.

Només en el supòsit de no autoritzar a l'ICASS la verificació de les dades econòmiques mitjançant les administracions tributàries, s'haurà d'annexar:

 • Fotocòpia compulsada de la declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques o bé certificat negatiu emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, corresponent a l'últim exercici.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància genèric (per sol.licitud presencial a l'Àrea de Serveis Socials)

Sol.licitud de pensió no contributiva de la Seguretat Social


Normativa

 


Termini de resolució

Depèn de l'organisme responsable. Departament de Treball, Afers socials i Família 


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Contra la resolució es pot presentar reclamació prèvia a la via Jurisdiccional Social en el termini de 30 dies hàbils a partir del dia que s'hagi rebut la notificació.

Altra informació d'interès

 • Comunicació de variació de circumstàncies: un cop reconegut el dret a la Pensió no contributiva, la persona beneficiària queda obligada a comunicar qualsevol variació en les seves circumstàncies de convivència, residència, recursos econòmics declarats en la seva sol·licitud i discapacitat o malaltia crònica que han motivat el reconeixement de la prestació, en el termini de 30 dies des de la data en que aquestes variacions esdevinguin. Cal fer un escrit de revisió a instància de part per comunicar el fet que genera la modificació i adjuntar-hi la documentació acreditativa corresponent
 • Canvi de domiciliació bancària del cobrament de la prestació: la persona que vulgui sol·licitar un canvi de domiciliació bancària del cobrament de la pensió/prestació ha de lliurar el full de sol·licitud de transferència bancària per a indicar les dades bancàries completes i sense esmenes, segellat per l'entitat bancària corresponent.
 • Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva estan obligades a presentar, dins del primer trimestre de cada any, la declaració individual del pensionista. En aquesta declaració han de fer constar els ingressos obtinguts l’any 2016 pel beneficiari i la seva unitat econòmica de convivència i fer una previsió dels ingressos que esperen obtenir durant l’any 2017.

 

Tríptic informatiu pensions no contributives (PNC)

Tríptic informatiu sobre la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic

 

Incompatibilitats:

Aquesta prestació és incompatible amb el FAS per vellesa o per malaltia, subsidi de garantia d'ingressos mínims, subsidi d'assistència de tercera persona i amb la prestació econòmica per fill a càrrec.

 

No es pot superar la TAULA DEL LÍMIT DE RECURSOS ECONÒMICS publicada cada any.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?