Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de subvencions pel programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar de la Generalitat de Catalunya

#Ajuts Socials
#Família
#Gent Gran

Descripció

Ajuts per contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia, mitjançant l'atorgament d'un ajut econòmic complementari per prestar-li el suport personal necessari per promoure la seva integració social.

 

Existeixen 3 mòduls d'intensitat assistencial depenent de les necessitats individuals de la persona (7, 10 o 14 hores).

Per tal de fer la valoració de la sol.licitud caldrà l'informe del servei de valoració i orientació  del Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD).

 

D'acord amb el nivell de suport personal de prestació del servei, l'import de l'ajut econòmic és el següent:

 - 7 hores: 280,86 euros.

 - 10 hores: 382,27 euros.

 - 14 hores: 517,47 euros.

 

L'abonament de l'ajut s'efectuarà, un cop concedit, per mesos vençuts, directament a l'entitat col.laboradora prestadora del servei.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament

Classificació temàtica

Persones amb discapacitat i/o persones amb dependència

Qui el pot demanar

Persones amb discapacitat física, discapacitat intel·lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del Programa de suport o que tinguin reconegut un grau de depèndencia igual o superior al grau I, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d'una vida autònoma, i les persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del Programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d'un cuidador o cuidadora.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

 Per tramitar l'ajut amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament cliqueu el botó:

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

Per tramitar directament amb la Generalitat de Catalunya, cliqueu el següent link:

Sol·licitud de subvencions pel programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

El formulari de sol·licitud es pot presentar a:


Període de l'any en que es pot demanar

Segons convocatòria, però normalment a finals de desembre.

Termini de la sol·licitud

Segons convocatoria.

Requisits previs

Ser pensionista o jubilat de més de 60 anys i acompanyants


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Dades personals i administratives

 

 • Còpia simple, si escau, del NIE de la persona amb discapacitat sol·licitant.
 • En cas que la persona amb discapacitat sigui major d’edat amb incapacitació legal, també cal aportar, si escau:
  • Còpia simple del NIE de la persona que actua com a representant legal.
  • Còpia simple, si escau, de la sentència d’incapacitació i del nomenament de tutor o tutora. En el cas que el representant legal sigui una entitat tutelar, còpia simple de la sentència d’incapacitació i del nomenament del tutor o tutora i còpia simple dels poders de la persona que signa en representació de l’entitat tutelar.
 • Còpia simple dels certificats de residència dels períodes anteriors al 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d’empadronament a Catalunya.
 • Còpia simple del certificat de residència legal de la persona sol·licitant, si es tracta d’una persona estrangera no comunitària. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant cinc anys i s’ha de sol·licitar a les dependències de la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a l’Oficina d’Estrangeria o a les comissaries de la Policia Nacional.
 • Pla d’atenció personal elaborat per l’entitat col·laboradora del Programa i prestadora del servei basat en les necessitats de cada persona i amb la participació activa d’aquesta.

La presentació de la documentació dels apartats 1, 2 i 3 no és necessària per a la persona sol·licitant que l’hagi aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l’aportació pot ser substituïda per una declaració de la persona sol·licitant, que s’inclou al formulari de sol·licitud, en la qual s’acrediti que no s’han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada. S’hi ha d’especificar l’expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada per tal que la unitat promotora pugui verificar-la.

D’acord amb l’habilitació legal que estableix la disposició addicional 7a de la Llei 2/2014, de 27 de gener, no cal aportar el document identificador (DNI/NIF) de la persona amb discapacitat ni de qui actuï com a representant legal. Tampoc cal aportar el volant de convivència de la unitat econòmica familiar.

 

Dades econòmiques

 

D’acord amb l’habilitació legal que estableix la disposició addicional 7 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, no cal aportar la declaració de la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal disponible ni el certificat actualitzat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les pensions que es percebin de 2017.

En cas de no tenir l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, i que l’Agència Estatal d’Administració Tributària no disposi de cap dada econòmica, cal presentar:

 • Certificat o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i retribucions en diners de 2016.
 • Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de 2016.
 • Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari de 2016

També cal adjuntar les declaracions responsables incloses dins del formulari de sol·licitud.

Documents que s’han d’incorporar a l’expedient en el decurs de la tramitació

 • Informe emès pels equips de valoració i orientació que acrediti que la persona sol·licitant reuneix els requisits establerts.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per sol.licitud presencial als Serveis Socials de l'Ajuntament)

Sol.licitud d'ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar (descarregar document per a presentació presencial i telemàtica a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament)

 


Normativa


Termini de resolució

Segons organisme competent


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

COMPATIBILITATS:

 

Aquest programa és compatible amb les ajudes tècniques del programa d'ajudes d'atenció social a les persones amb disminució i la prestació dels serveis de dia per a persones amb disminució.

 

En el moment en que es fa la sol·licitud, si tota la documentació aportada és correcte, es lliura a la persona sol·licitant una còpia de la sol·licitud amb el segell de registre sense número. La persona sol·licitant pot trucar més endavant per demanar el número de registre si ho vol, tot i que no és obligatori.Tanmateix, l'entitat responsable del tràmit és l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

 

Aquesta administració es posarà en contacte amb el sol.licitant i la persona beneficiària i l'entitat acreditada prestadora del servei subscriuran el contracte assistencial corresponent.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?