Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (reagrupament familiar)

#Ajuts Socials
#Família
#Nova Ciutadania

Descripció

Aquest informe preceptiu serveix per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar.

Organisme competent / responsable

Departament de Treball, Afers socials i Familia. Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament i Generalitat de Catalunya

Classificació temàtica

Immigració

Qui el pot demanar

Persones estrangeres que tinguin el domicili habitual en un municipi de Catalunya i pretenguin reagrupar la seva familia, o el seus representants

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

La sol·licitud s'ha de presentar preferentment de forma presencial a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada per tal d'accelerar l'elaboració de l'informe. Tot i així, també es pot tramitar directament amb la Generalitat de Catalunya.

 

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (reagrupament familiar)

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

 • Ser persona estrangera extracomunitària.
 • Ser major d'edat.
 • Disposar d'una autorització de residència renovada o en procés de renovació.

Preu / Taxa

38,22€
Pagament on-line o ingrés als caixers de Caixabank

Documentació a aportar

 • Fotocòpia compulsada del NIE.
 • Fotocòpia compulsada del passaport.
 • Fotocòpia compulsada del títol pel qual s'ocupa l'habitatge (escriptura de propietat, contracte lloguer o qualsevol altre document que doni dret d'ús de l'habitage).
 • Certificat de convivència.
 • Fotocòpia compulsada del contracte laboral.
 • Plànol de l'habitatge amb mides de cada estància.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per sol.licitud presencial als Serveis Socials de l'Ajuntament)

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (reagrupament familiar).


Normativa

 • Llei orgànica 4/2000, d'11 de Gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya. 
 • Llei 2/2014 del 27 de Gener, sobre mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Termini de resolució

30 dies


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

La sol·licitud s'ha de presentar preferentment a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada per tal d'accelerar l'elaboració de l'informe.

 

El pagament de la taxa ha de ser sempre previ a la sol·licitud de l'informe i cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.

 

L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l’ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

 

Podeu consultar les condicions d'habitabilitat de la vivenda a les pàgines 5, 6 i 7 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.


Informació actualitzada el dia 22/12/2021

Comparteix aquest contingut