Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud targeta d'aparcament individual o transport col.lectiu per a persones amb disminució

#Ajuts Socials
#Ciutat i Via Pública
#Família
#Transports i Vehicles

Descripció

La targeta d'aparcament permet a aquelles persones amb el certificat de disminució i que tinguin barem  de mobilitat positiu, poder aparcar en les places reservades per a disminuïts i en zones blaves sense tiquet. L'objecte d'aquest tràmit es facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones.
Existeixen dues modalitats:

 • Targeta per a conductor
 • Targeta per a no conductor (provisional)

Per més informació: Tríptic informatiu

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament

Classificació temàtica

Persones amb discapacitat

Qui el pot demanar

Qualsevol persona amb certificat de discapacitat que superi el barem de mobilitat.

Telèfon

Observacions

A l'oficina d'atenció al ciutadà de l'àrea de serveis socials

Telèfon

93 864 30 12

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Targeta per a conductor

 • Persones majors de 18  amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Targeta per a no conductor

 • Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat. Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l’informe emès pel Centre d’Atenció a Discapacitats.
 • Persones majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d’Atenció a Discapacitats.                               

Targeta per transport col·lectiu                                                                              

 • Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat (Decret 97/2002), o bé que prestin serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre,

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Targeta per a conductor/a

 • Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del NIE, en el cas que la persona interessada sigui estrangera.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (antic Institut Català d'Assistència i Serveis Socials), que acrediti que supera el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conducció.

Targeta per a no conductor/a

 • Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del NIE, en el cas que la persona interessada sigui estrangera.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que la persona titular sigui menor d'edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (antic Institut Català d'Assistència i Serveis Socials), que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a la targeta.                

Targeta transport col·lectiu

 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació.               
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la fitxa tècnica del vehicle.      
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del NIE de la persona representant legal de l'entitat, en el cas que sigui estrangera.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per sol.licitud presencial als Serveis Socials de l'Ajuntament)

Sol.licitud de targerta d'aparcament individual per a persones amb discapactitat

Sol.licitud d'aparcament de transport col.lectiu per a persones amb discapacitat.  

Sol.licitud de targeta d'aparcament provisional a l'ens local.


Normativa


Termini de resolució

1 mes


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

VALIDESA
La targeta d’aparcament caducarà als 10 anys de la seva expedició a excepció del casos següents:
-Quan la qualificació del grau de disminució sigui provisional, la data de caducitat de la targeta no pot ser superior a la data de finalització del període de qualificació provisional.
-En cas de conductors, la data de validesa recomanem condicionar-la a la del permís per conduir.
- Quan la persona titular és no conductora l’Ens Local pot establir un període de validesa inferior (es recomana quatre anys amb caràcter general i dos anys per a les persones majors de setanta anys) per mitjà de les seves ordenances municipals. Article 8 del Decret 97/2002.
- Altres circumstàncies


RENOVACIONS
- Per a la renovació de les diferents modalitats de targetes d’aparcament s’ha de seguir el mateix procediment que per a l’atorgament de la targeta inicial (article 8.3 Decret 97/2002).
- La presentació de la sol·licitud de renovació de la targeta d'estacionament en el termini previst en la normativa aplicable, prorroga la validesa de l'emesa anteriorment fins a la resolució del procediment. En cas que la sol·licitud es presenti dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagi finalitzat la vigència de l'última targeta emesa, s'entendrà que subsisteix aquesta vigència fins a la resolució del corresponent procediment de renovació.
En tot cas, per renovar la targeta d'estacionament és imprescindible que el titular mantingui els requisits exigits per al seu atorgament. (article 10 del RD 1056/2014)


FETS SANCIONABLES
Es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament (art.52 Llei 13/2014):
a) El fet d’emprar-la en absència del titular.
b) El fet d’emprar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original.
c) El fet de reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització.
- L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat es considera una infracció lleu, sancionable des de 301€ fins als 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014).
- Cometre 3 infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d’aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 Llei 13/2014).
- Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació de document públic (art. 392 del Codi penal).
- L’ús fraudulent de la targeta deixa sense efecte els seus beneficis. S’entendrà que el vehicle està mal aparcat i la persona autora del fet pot ser denunciada per aparcament indegut (art. 3.5 del Decret 97/2002).

 

OBLIGACIONS DE LA PERSONA TITULAR 

L'ús de la targeta és personal i intrasnferible. No la poden utilizar els familiar o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.

Utilitzar la targeta original. No es pot fotocopiar o manipular.

En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l'ajuntament original i a l'ajuntament de destinació.

En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l'ens local responsable.  

En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal denunciar-ho als cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra  o Policia Local) i presentar còpia de la deníncia a l'ens local responsable en el moment de sol·licitar un duplicat de la targeta d'aparcament.    

Sol·licitar una única targeta d'una única modalitat.                  


Informació actualitzada el dia 22/12/2021

Comparteix aquest contingut