Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de prestació pel manteniment de despeses bàsiques

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Sol·licitar una prestació permanent, en favor de determinades persones, per atendre les necessitats bàsiques que comporten una despesa essencial: manutenció, les derivades de l'ús de la llar, comunicació i transports bàsics així com totes les que són imprescindibles per viure.

Organisme competent / responsable

Departament de Treball, Afers Social i Familia. Direcció general de Protecció social.

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament

Classificació temàtica

Ajuts socials

Qui el pot demanar

Persones majors de 65 anys

Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

 • Ser major de 65 anys o tenir entre 18 i 65 anys i tenir una discapacitat igual o superior al 65%
 • No rebre prestacions de la modalitat contributiva o no contributiva o bé pensions a càrrec de qualsevol dels règims integrats en el Sistema de Seguretat Social
 • Els ingressos econòmics que percep la unitat familiar o convivencial per tots els conceptes no han de superar el límit d'ingressos econòmics pel 2017. Les persones amb una discapacitat valorada en un grau no inferior al 33 % computen doble.
 • La unitat familiar ha d'estar formada per la persona beneficiària, el seu cònjuge o la parella de fet i els familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que convisquin en el mateix domicili.
 • No exercir cap activitat laboral.
 • No ser persona usuària d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, sanitari o de naturalesa anàloga i no estiguin ingressades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat. Les persones que visquin en habitatges tutelats no es consideraran usuàries d’una prestació de serveis d’acolliment residencial. Per tant, les persones que visquin en habitatges tutelats la podran sol·licitar i ser-ne beneficiàries.
 • Residir legalment a Catalunya durant cinc anys dels quals els dos darrers han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, excepte en els casos que s'acrediti la condició de català retornat en els quals no s'exigeix el període mínim de residència. Cal mantenir aquesta residència durant tot el període de gaudiment de la prestació. Cal tenir en compte que les absències inferiors a 45 dies consecutius o 90 dies durant un any natural i les absències per malaltia no suposen l'incompliment d'aquest requisit.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 1. Persona espanyola:
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 2. Persona amb nacionalitat d’un altre país de la Unió Europea:
  • Fotocòpia compulsada del permís de residència vigent.
  • Si no disposa del document anterior, haurà d’aportar la fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers,justificatiu de la inscripció en el Registre Central d’estrangers de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil com a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del seu país d’origen.
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consulat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o nopensionista. En cas afirmatiu haurà de fer constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
  • Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 3. Persona catalana retornada:
  • Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la condició de català retornat.
 4. Persona amb nacionalitat de tercers països:
  • Fotocòpia compulsada del permís de residència vigent.
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per la Direcció General de la Polícia (Secció d’Estrangeria) justificatiu dels períodes de residència legal en territori espanyol.
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consulat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o no pensionista. En cas afirmatiu, haurà de fer constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
  • Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 5. Persona incapacitada legalment:
  • Fotocòpia compulsada de la sentència d’incapacitació.
  • Fotocòpia compulsada de l’acceptació del càrrec de tutor.
 6. Documentació econòmica:
  • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) disponible.
  • No caldrà aportar aquesta documentació en cas d’haver autoritzat al Departament a efectuar les consultes pertinents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 7. Persona divorciada o separada:
  • Fotocòpia compulsada del conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació.
 8. Treballador/a per compte d’altri:
  • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l’any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.
 9. Treballador/a autònom/a:
  • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d’ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l’any actual.
 10. Situació d’atur:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de Treball de la Generalitat (OTG) on consti l’import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.
  • En el cas que sigui perceptor de subsidi d’atur, en el certificat haurà de constar el tipus de subsidi que percep (per treballadors majors de 52 anys, alliberats de presó, renda activa d’inserció, etc.).
 11. Situació d’incapacitat temporal:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat pagadora de la prestació d’incapacitat temporal.
 12. Persona amb discapacitat:
  • Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de la discapacitat, únicament en cas que la persona hagi estat qualificada en una comunitat autònoma diferent de Catalunya.

Documentació relativa a les persones que conviuen amb la persona sol·licitant

 1. Persona divorciada o separada:
  • Documentació acreditativa del seu estat civil, tot aportant el conveni regulador de la separació matrimonial i la sentència de divorci o separació, si escau.
  • En el supòsit de no trobar-se separat legalment, serà necessària l’aportació d’algun dels següents documents:
   • Denúncia d’abandonament de l’altra cònjuge.
   • Conveni regulador signat davant de notari.
   • Còpia de la demanda de separació, nul·litat o divorci admesa judicialment.
 2. Pensionista d’un altre país:
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consulat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o no pensionista. En cas afirmatiu, haurà de fer constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
 3. Treballador/a per compte d’altri:
  • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l’any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.
 4. Persona amb discapacitat:
  • Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de la discapacitat, únicament en cas que la persona hagi estat qualificada en una comunitat autònoma diferent de Catalunya.
 5. Treballador/a autònom/a:
  • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d’ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l’any actual.
 6. Situació d’atur:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de Treball de la Generalitat (OTG) on consti l’import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.
 7. Situació d’incapacitat temporal:

Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat pagadora de la prestació d’incapacitat temporal

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud de prestació per atendre les necessitats bàsiques

Instància Genèrica


Normativa


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Per a més informació, consulteu aquest tràmit la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

 

Tríptic informatiu pensions no contributives (PNC)

Tríptic informatiu sobre la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic

 


Informació actualitzada el dia 20/12/2021

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?