Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial

#Ajuts Socials
#Edificis, Habitatges i Locals
#Família

Descripció

Sol.licitud per poder accedir a un habitatge protegit.

Organisme competent / responsable

Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Agència de l'Habitatge de Catalunya i Departament de Territori i sostenibilitat

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Habitatge

Qui el pot demanar

Les persones que vulguin optar a la concessió d'un habitatge amb protecció oficial i compleixin tots els requisits establerts. La inscripció es pot realitzar individualment o com a unitat de convivència: grup de persones físiques que acreditin que conviuen efectivament en un mateix domicili o es comprometen a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si existeix relació de parentiu entre elles. Es poden incloure les persones amb relació de parentiu amb la persona sol·licitant de l'habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar.
El formulari pot ser completat en més d'una sessió.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

 

Tramitar

 

 

També poden tramitar telemàticament directament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat.


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Durant tot l'any

Requisits previs

Ser major d'edat o estar emancipat.
Tenir la residència legal en el territori espanyol.
Estar empadronat en un municipi de Catalunya. Aquest requisit no s'exigeix a les persones originàries de Catalunya o antigues residents sempre que acreditin haver presentat la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada.
No trobar-se incapacitat per a obligar-se contractualment, excepte representació legal o autorització judicial substitutòria.
Tenir necessitat d'habitatge, per no disposar o perquè l'habitatge de què es disposa no és l'adequada o no es troba a la disposició del sol·licitant.

S'entén que no es disposa d'habitatge quan no es té habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit, o sí, àdhuc tenint un habitatge en propietat, aquesta:
No és un habitatge subjecte a protecció pública, excepte que l'habitatge es converteixi en inadequada de forma sobrevinguda per les seves circumstàncies personals o familiars i sempre que es garanteixi que no posseeix simultàniament més d'un habitatge protegit.
És un habitatge lliure i se li ha privat del seu ús per causes no imputables a la persona interessada.
En cap cas podran accedir els titulars d'un habitatge o un dret d'ús sobre un habitatge que tingui un valor superior al 40% del preu de l'habitatge que es vol adquirir. Aquest valor es determinarà d'acord amb la normativa de l'impost sobre transmissions patrimonials.
Aquest valor s'elevarà fins al 60% en els següents suposats:
- persones de més de 65 anys
- dones víctimes de violència de gènere
- famílies nombroses
- famílies monoparentals amb fills
- persones dependents o amb discapacitat oficialment reconeguda, i les famílies que les mantinguin al seu càrrec
- persones separades o divorciades al corrent del pagament de les pensions per aliments i compensatòries, si correspon.

S'entén que no es disposa d'habitatge adequat o que aquest no es troba a la disposició del sol·licitant:
Si els habitatges són fora de l'ordenació urbanística o declarades en estat ruïnós i s'ha concedit la demolició.
Si els habitatges estan inclosos en una relació definitiva de béns i drets afectats per un expedient expropiatori.
Si els immobles són declarats infravivienda d'acord amb el que preveu l'article 44 de la Llei 18/2007.
Si els habitatges s'han designat judicialment com a domicili de l'altre cònjuge, en procediment de nul·litat, separació o divorci, sempre que el sol·licitant no disposi d'un altre habitatge adequat i a la seva disposició.
Si els habitatges estan a la disposició dels sol·licitants, però es tracta de casos d'abandó del domicili familiar com a conseqüència de maltractaments produïts en l'àmbit familiar i formalment denunciats davant les autoritats competents.
La disponibilitat d'un habitatge en lloguer o la disponibilitat d'ús d'un habitatge conjugal per part de persones separades o divorciades no és obstacle per a la inscripció al Registre, sempre que es compleixin els altres requisits exigits.
Si els habitatges estan situats en un edifici que no compleix les determinacions relatives a accessos i aparells elevadors contingudes a la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, sempre que no resulti possible un ajust raonable i que algun membre de la unitat de convivència acrediti la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent.
Si els habitatges estan ocupats per unitats de convivència amb ràtios de superfície per persona inferiors a les establertes per la normativa de condicions d'habitabilitat.
Si els habitatges que hagin estat o siguin domicili habitual d'algun dels membres de la unitat de convivència no estan situades en l'àmbit comarcal de demanda en el qual se sol·licita l'habitatge, quan el sol·licitant acrediti raons de mobilitat laboral, de dependència física o de qualsevol altre tipus que justifiquin prou el canvi de domicili.
Complir el límit d'ingressos establert a la normativa per a accedir en un habitatge amb protecció oficial.
Aquests ingressos es justifiquen amb la declaració de renda de les persones físiques.
Si la persona sol·licitant o algun del membres de la unitat de convivència no estan obligats a fer aquesta declaració, els ingressos es justificaran amb una declaració responsable i l'aportació de la documentació acreditativa dels ingressos i les retencions i un certificat de l'Agència Tributària sobre la no presentació de la declaració de renda.
Els ingressos de la unitat de convivència són la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la conformen. En cas que la unitat de convivència estigui formada per varies unitats familiars, els ingressos a considerar són els que corresponguin a cada unitat familiar.
El requisits exigits per a ser inscrits en el Registre s'han de complir en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Declaració responsable de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada per tots els membres de la unitat de convivència.
 • Fotocòpies del DNI i el NIE de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o de parella estable.
 • Certificat d'empadronament, amb la indicació de la data d'alta.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.).
 • La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, les persones separades o divorciades, han d'aportar el conveni regulador de la separació o el divorci i la sentència que l'aprova.
 • En les sol·licituds d'inscripció en el Registre de sol·licitants d'habitatges protegits dels afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s'haurà d'adjuntar el següent document:
 • Document de comunicació al Registre de sol·licitants de VPO de situacions emparades en l'article 5.8 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial


Normativa

 • Instrucció 2/2012 sobre els procediments d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial destinats a la venda
 • Procediment d'adjudicació excepcional per a promotors privats.
 • Nota relativa a la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatges protegits d'afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • LEY 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. (DOGC  núm.  5044  publicado el  09/01/2008 )
 • ORDEN MAH/333/2010, de 7 de junio, por la que se nombran los miembros de la Comisión de Reclamaciones sobre Vivienda Protegida. (DOGC  núm.  5650  publicado el  15/06/2010 )
 • DECRETO 106/2009, de 19 de mayo, por el que se regulan el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial de Cataluña y los procedimientos de adjudicación de las viviendas con protección oficial. (DOGC  núm.  5419  publicado el  13/07/2009 )
 • ORDEN MAH/489/2009, de 18 de noviembre, por la que se designa el órgano competente para la adjudicación de viviendas con protección oficial, se fija la fecha de inicio del Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial de Cataluña, y se relacionan los registros municipales existentes en esta materia. (DOGC  núm.  5510  publicado el  20/11/2009 )
 • LEY 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. (DOGC  núm.  6928  publicado el  05/08/2015

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP)                                       
 • En matèria de silenci administratiu, la LPACAP, en els seus articles 24 i 25, segueix la mateixa regulació general que ja es contenia a la seva antecessora Llei 30/1992 (LRJPAC)

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Formalització de l'adjudicació


Una vegada formalitzat el corresponent contracte d'adjudicació d'un habitatge, aquest es deu que portar a visar en l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Ocupació dels habitatges adjudicats

 

La persona adjudicatària d'un habitatge amb protecció oficial ho ha d'ocupar en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l'endemà del lliurament de claus

La inscripció en el Registre es pot realitzar en qualsevol moment. La inscripció té una vigència de tres anys i és renovable.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

938 649 693

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?