Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud de bonificació de taxa de residus per criteris socials.

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Bonificació de la taxa d'escombraries durant l'any en curs segons ordenança fiscal num. 9 (article 5, apartat 7)

Organisme competent / responsable

Serveis Socials i ORGT

Àrea tramitadora

Serveis Socials i ORGT

Classificació temàtica

Ajuts Socials

Qui el pot demanar

Qualsevol persona empadronada al municipi

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00  hores

 

Organisme de gestió tributària

C/de Colom, 20

08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 96 86


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any, tenin en compte que en cas de concessió de la bonificació, els seus efectes s'iniciaran en l'exercici posterior al que s'ha sol.licitat

Termini de la sol·licitud

Segons ordenança la data límit de presentació de sol·licituds serà el 31 de desembre de cada exercici.

Requisits previs

Gaudiran d'una reducció del 100% o del 50% respectivament, els contribuents empadronats al municipi de Palau-solità i Plegamans que acreditin que els ingressos familiars no superin el salari mínim interprofessional (SMI) i jubilats i/o pensionistes empadronats al municipi els ingressos familiars dels quals no superin el doble del SMI.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Document nacional de identitat de la persona sol.licitant
  • Ingressos econòmics de la unitat de convivència
  • Contracte de lloguer (si s'escau)

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica

 


Normativa

  • Ordenança fiscal num. 9

Termini de resolució

  • Durant el primer trimestre de l'any següent a la sol.licitud

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En matèria de silenci administratiu, la LPACAP, en els seus articles 24 i 25, segueix la mateixa regulació general que ja es contenia a la seva antecessora Llei 30/1992 (LRJPAC)
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

La oficina de recaptació aplicarà la bonificació al rebut de residus municipals.

Per gaudir d'aquesta reducció en períodes successius caldrà presentar la sol.licitud corresponent a cada exercici.

 


Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut