Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud de pròrroga o manteniment de la prestació per al pagament del lloguer

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Sol.licitar la renovació de la prestació si ja va ser atorgada i beneficiària a l'exercici anterior.

Organisme competent / responsable

Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Agència de l'Habitatge de Catalunya i Departament de Territori i sostenibilitat

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Habitatge

Qui el pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

 

Tramitar

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

Agència de l'Habitatge de Catalunya, Departament de territori i Sostenibilitat


Període de l'any en que es pot demanar

Per a la convocatòria del 2019: del 21 de gener a l'1 de març del 2019

Termini de la sol·licitud

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 21 de gener i finalitza l'1 de març de 2019.

Les sol·licituds per obtenir una pròrroga de les prestacions i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat, s'entendran presentades dins de termini.

Requisits previs

Únicament poden presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2018, les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 

 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2018, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.
 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació per al pagament del lloguer l’any 2018, d’acord amb les convocatòries dels anys 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 publicades a les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014, d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril, GAH/657/2017, de 27 de març i GAH/942/2018, de 10 de maig.
  Cal acreditar ingressos i composició de la unitat de convivència
 • Acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
 • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del perceptor no superiors a:
  • * Perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat.
  • * Perceptors a l'empara de les resolucions dels anys 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018: 1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat.                             
 • Els ingressos que cal acreditar són els de l'últim període impositiu (2017), però en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:

En el cas que provinguin de les Resolució GAH/940/2016, de 5 d’abril, Resolució GAH/657/2017, de 27 de març:
Barcelona ciutat: 750€
Demarcació de Barcelona: 600 €
Demarcació de Girona i Tarragona: 450€
Demarcació de Lleida: 400€
Demarcació de Terres de l’Ebre: 350€
En el cas dels LP, que provinguin de les Resolució GAH/942/2018, de 10 de maig:
Barcelona ciutat: 750€
Demarcació de Barcelona: 600 €
Demarcació de Girona: 500 €
Demarcació de Tarragona: 450€
Demarcació de Lleida: 400€
Demarcació de Terres de l’Ebre: 350€


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Cal presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.

   

 • Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Inserció (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència (marcades amb *).

   

 • S'ha de presentar la següent documentació:

  Justificació dels ingressos:

 • (*) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2017 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.

  Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'han d'acreditar els ingressos amb la documentació següent:

  (*) Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (http://www.seg-social.es), només els menors de 65 anys

 • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable que caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.

 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2019, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

 • Si a la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:

  Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.

 • (*) Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
  (*) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.

 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge)

 • L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o per mitjà de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.                                                                              

 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de sol.licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer

Declaració Responsable

Sol.licitud de transferència


Normativa

 • Resolució de 14 de gener de 2019 per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • RESOLUCIÓ TES/94/2019, de 17 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l'any 2019 (ref. BDNS 435538). (DOGC  núm.  7795  publicat el  24/01/2019 )
 • RESOLUCIÓ GAH/867/2018, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics. (DOGC  núm.  7613  publicat el  07/05/2018 )
 • LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (DOGC  núm.  6094  publicat el  23/03/2012 )
 • ORDRE MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer. (DOGC  núm.  5470  publicat el  23/09/2009 )
 • LLEI 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (DOGC  núm.  4920  publicat el  06/07/2007 )
 • LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. (DOGC  núm.  4691  publicat el  04/08/2006 )

Termini de resolució

6 mesos


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En matèria de silenci administratiu, la LPACAP, en els seus articles 24 i 25, segueix la mateixa regulació general que ja es contenia a la seva antecessora Llei 30/1992 (LRJPAC)
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'establert a la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències

Vies de reclamació

Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o r

Altra informació d'interès

El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha de realitzar per mitjà de: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador.

 

En tots els casos al rebut ha de constar  a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi haurà de constar les dades següents: referència, NIF de l’emissor i sufix. De l'import del rebut tan sols es tindran en compte l'import de la renda i els endarreriments, els corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries

Import de la prestació

 

L'import màxim de la prestació pot ser de:

 

 • Perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 240 €/mes (2.880 € anuals)
 • Perceptors a l'empara de les resolucions dels anys 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018: 200 €/mes (2.400 € anuals)
 • L'import mínim en els dos casos pot ser de 20 €/mes (240 € anuals)

Incompatibilitats

 

 • Aquesta prestació és incompatible amb els beneficiaris de les prestacions d'especial urgència per les mateixes mensualitats.
 • També es incompatible amb el manteniment del dret a la RBE per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d'altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.

Fiscalitat d'aquesta prestació

 • Atès que la prestació per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la prestació per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda

Informació actualitzada el dia 20/12/2021

Comparteix aquest contingut