Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de revisió del grau de dependència

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Revisió del grau de dependència des de la data de la valoració anterior per un canvi (empitjorament, noves patologies o per millora).

 

Si voleu ampliar la informació sobre els serveis i prestacions de suport a les persones amb dependència, si us plau, cliqueu aquí.

Organisme competent / responsable

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de protecció social

Àrea tramitadora

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de protecció social

Classificació temàtica

Persones amb dependència, Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

Observacions

Per iniciar el tràmit de forma telemática amb l'Ajuntament, ompliu el formulari i adjunteu la documentació necessària. Per tramitar es requereix certificat digital vàlid.

Tramitar 

 

Si voleu tramitar directament amb la Generalitat, cliqueu aquí.


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Des de la data de la valoració anterior cal que s’hagi produït un canvi (millora o empitjorament) en la situació de dependència amb una evolució de sis mesos a la qual s’hagin aplicat les mesures terapèutiques i rehabilitadores i que a criteri mèdic estigui en situació d’estabilització.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

És convenient que la persona sol·licitant presenti juntament amb el formulari de sol·licitud de revisió del grau de dependència, la declaració responsable (amb les dades per calcular la seva capacitat econòmica), i la documentació següent:  

  • 1. Acreditació de la representació legal per la qual s’actua.     
  • 2. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF o NIE de la persona representant legal, o CIF de l’entitat tutelar si escau. (1) i (2).         
  • 3. Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació o poder notarial, que acrediti la representació legal.      
  • 4. Informe mèdic, segons el model adjunt al formulari “Sol·licitud de revisió del grau de dependència” en què constin els diagnòstics de salut o la situació nova que justifiquen la revaloració.          

(1) En cas que autoritzeu el Departament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.           

(2) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, caldrà que aporteu fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona sol·licitant.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model Sol.licitud de revisió del grau de dependència (descarregar document).

Declaració responsable serveis socials (descarregar document)


Normativa

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència.


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu comú.

Vies de reclamació

Segons model del Departament de Treball, Afers Social i Família.

Altra informació d'interès

El procediment de la revisió del grau de dependència és el mateix que se segueix quan se sol·licita el reconeixement de la situació de dependència; per tant, un cop presentada la sol·licitud caldrà esperar que un professional dels Serveis de valoració de la dependència (SEVAD) contacti telefònicament amb la persona sol·licitant. Entrada en vigor de la normativa que modifica els criteris que es tenen en compte per valorar la participació de les persones beneficiàries en el finançament de les prestacions no gratuïtes incloses a la Cartera de Serveis Socials així com per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya. La finalitat és ajustar a cada persona el pagament que li pertoca en funció de la seva capacitat econòmica i evitar, així, possibles situacions de desigualtat. El departament competent en matèria de serveis socials realitza telemàticament les consultes d’algunes de les dades necessàries per calcular la capacitat econòmica de les persones sol·licitants. Però com que no és tècnicament possible consultar-les totes, és convenient que les persones sol·licitants presentin juntament amb el formulari de sol·licitud de revisió del grau de dependència una declaració responsable degudament emplenada i signada per poder completar el càlcul de la seva capacitat econòmica. Les dades que queden recollides en aquesta declaració responsable són: Dades sobre la renda , Dades sobre el patrimoni , Altres dades (sobre l’habitatge habitual i pagament d’anualitats per aliments), Dades de les persones a càrrec de la persona beneficiària

 


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut