Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de trasllat a una altra comunitat autònoma de l'expedient de dependència

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Sol.licitar el trasllat de l'expedient de dependència a altre Comunitat Autònoma per canvi de residencia del titular.

 

Si voleu ampliar la informació sobre els serveis i prestacions de suport a les persones amb dependència, si us plau, cliqueu aquí.

Organisme competent / responsable

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de protecció social

Àrea tramitadora

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de protecció social

Classificació temàtica

Persones amb dependència, Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Qualsevol persona titular de l'expedient o persona representant legal o entitat tutelar degudament documentada.

Internet

Observacions

Per iniciar el tràmit de forma telemática amb l'Ajuntament, ompliu el formulari i adjunteu la documentació necessària. Per tramitar es requereix certificat digital vàlid.

Tramitar 

 

Si voleu tramitar directament amb la Generalitat, cliqueu aquí.


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any, la persona sol·licitant i/o els seus familiars o tutors legals, tenen la responsabilitat de comunicar a l’Administració els canvis de dades personals relacionats amb la seva sol·licitud de reconeixement de dependència immediatament després que es produeixin o tan aviat com sigui possible.

Requisits previs

Ser titular d'un grau de dependència.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Certificat d'empadronament, corresponent a la nova adreça      
  • Acreditació de la representació legal per la qual s'actua                                                                                                                       
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF o NIE de la persona representant legal, o CIF de l’entitat tutelar, si s'escau                
  • Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació o poder notarial, que acrediti la representació legal.    

(1) En cas que autoritzeu el Departament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.           

(2) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, caldrà que aporteu fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona sol·licitant.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model Sol.licitud de trasllat a una altra comunitat autònoma de l'expedient de dependència (descarregar document).

Declaració responsable serveis socials (descarregar document)


Normativa

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència.


Termini de resolució

Tres mesos a partir de la data de presentació de sol·licitud.


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu comú.

Vies de reclamació

Segons model del Departament de Treball, Afers Social i Família.

Altra informació d'interès

L'Administració realitzarà la modificació de les dades que s’han comunicat i realitzarà les comprovacions oportunes, si escau.


Informació actualitzada el dia 22/12/2021

Comparteix aquest contingut