Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Recus d'alçada contra la resolució de dependència

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Recurs d'alçada contra la resolució de la sol.licutd dels drets i prestacions del Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència.

 

Si voleu ampliar la informació sobre els serveis i prestacions de suport a les persones amb dependència, si us plau, cliqueu aquí.

Organisme competent / responsable

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de protecció social

Àrea tramitadora

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de protecció social

Classificació temàtica

Persones amb dependència, Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Qualsevol persona titular de l'expedient o persona representant legal o entitat tutelar degudament documentada.

Internet

Observacions

Per iniciar el tràmit de forma telemática amb l'Ajuntament, ompliu el formulari i adjunteu la documentació necessària. Per tramitar es requereix certificat digital vàlid.

Tramitar 

 

Si voleu tramitar directament amb la Generalitat, cliqueu aquí.


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Un mes a comptar des de la data de la notificació de la resolució de reconeixement de la situació de dependència. Si no s’ha rebut la resolució de reconeixement de la situació de dependència, el termini és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data en què es produeixin els efectes del silenci administratiu.

Requisits previs

Des de la data de la valoració anterior cal que s’hagi produït un canvi (millora o empitjorament) en la situació de dependència amb una evolució de sis mesos a la qual s’hagin aplicat les mesures terapèutiques i rehabilitadores i que a criteri mèdic estigui en situació d’estabilització.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

1. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del NIE de la persona representant legal, si escau.                                                           

2. Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació o poder notarial, que acrediti la representació legal.  

3. Original de l'informe mèdic, que es desconeixia en el moment de fer la valoració o que no s'ha tingut en compte. 

4. Original de l'informe social, si escau.          

 

(1) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, caldrà que aporteu fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona sol·licitant. D'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addicional 7a de la Llei 2/2014, no caldrà aportar: DNI/NIF de la persona representant legal o NIF de l'entitat tutelar. És convenient que la persona sol·licitant presenti juntament amb el recurs d'alçada, la declaració responsable (amb les dades per calcular la seva capacitat econòmica), i la documentació detallada dalt.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model Recurs d'alçada contra la resolució de dependència (descarregar document).

Declaració responsable serveis socials (descarregar document)


Normativa

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència.


Termini de resolució

Tres mesos a partir de la data de presentació de sol·licitud.


Silenci administratiu

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució del recurs d'alçada es pot entendre desestimat per silenci administratiu

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu comú.

Vies de reclamació

Segons model del Departament de Treball, Afers Social i Família.

Altra informació d'interès

Resposta que rebrà la persona sol.licitant:

La persona rebrà resposta per correu ordinàri o per telèfon del dia i hora de la visita domiciliària per part de els professionals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que faran la valoració del Grau de Dependència segons barem regulat per la Generalitat de catalunya.  En el plaç de 3 a 6 mesos rebrà una resolució administrativa per correu ordinari.  Després de la resolució, si és favorable,  una tècnica del Consell Comarcal  realitzarà la visita domiciliària per tal d'el.laborar el PIA (Programa Individual d'Atenció)  i valorarà els serveis i prestacions adequades al grau de dependència i a la situació social de la persona i/o familia.

 

Altres observacions:

Entrada en vigor de la normativa que modifica els criteris que es tenen en compte per valorar la participació de les persones beneficiàries en el finançament de les prestacions no gratuïtes incloses a la Cartera de Serveis Socials així com per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya.

La finalitat és ajustar a cada persona el pagament que li pertoca en funció de la seva capacitat econòmica i evitar, així, possibles situacions de desigualtat.

El departament competent en matèria de serveis socials realitza telemàticament les consultes d’algunes de les dades necessàries per calcular la capacitat econòmica de les persones sol·licitants. Però com que no és tècnicament possible consultar-les totes, és convenient que les persones sol·licitants presentin, juntament amb el recurs d'alçada, una declaració responsable degudament emplenada i signada per poder completar el càlcul de la seva capacitat econòmica.

Les dades que queden recollides en aquesta declaració responsable són:

  • Dades sobre la renda.
  • Dades sobre el patrimoni.
  • Altres dades (sobre l’habitatge habitual i pagament d’anualitats per aliments).
  • Dades de les persones a càrrec de la persona beneficiària

Informació actualitzada el dia 20/12/2021

Comparteix aquest contingut