Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de prestacions de dependència meritades i no percebudes

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Sol.licitar les prestacions meritades que són aquelles reconegudes en una resolució favorable però que la persona titular o beneficiària no ha pogut percebre a causa de la seva defunció. En aquest cas, les persones que acreditin ser hereves poden demanar de cobrar-les.

Organisme competent / responsable

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Occidental i Ajuntament

Àrea tramitadora

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Occidental i Ajuntament

Classificació temàtica

Persones amb dependència

Qui el pot demanar

Les persones que tinguin la condició d'hereva de la persona titular o beneficiària d'una prestació meritada i no percebuda.

Internet

Observacions

Per iniciar el tràmit de forma telemática amb l'Ajuntament, ompliu el formulari i adjunteu la documentació necessària. Per tramitar es requereix certificat digital vàlid.

Tramitar 

 

Si voleu tramitar directament amb la Generalitat, cliqueu aquí.


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Es pot sol·licitar en qualsevol moment dins dels 4 anys des de la data de defunció de la persona titular de la prestació. Transcorreguts aquests 4 anys sense tramitar aquesta sol·licitud, ja no tenen dret a percebre-les.

Requisits previs

Tenir la condició de persona hereva del titular d’una prestació tramitada al Departament de Treball, Afers Socials o Famílies, resolta favorablement (per tant meritada) i de la qual no s’hagi pogut fer efectiu el pagament.


Preu / Taxa

No subjecte a pagament

Documentació a aportar

  • Full de sol.licitud omplerta
  • Certificat del Full de Registre General d'Actes d'última voluntat
  • Certificat del Registre Civil o Llibre de família, en cas de  ser persona vídua, fill o filla, descendent o, a falta d’aquests, acreditar documentalment l’ascendència del difunt.
  • Últim testament, en cas de ser persona hereva instituïda per testament i no trobar-se dins dels supòsits de l’apartat anterior (no s’admeten còpies simples)
  • Interlocutòria judicial de declaració d’hereus, en cas de ser persona hereva declarada per interlocutòria judicial.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model "Sol·licitud de prestacions de dependència meritades i no percebudes".  

Declaració responsable serveis socials (descarregar document)


Normativa

Trobareu aquí la normativa de referència per aquest tràmit.

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència. *Disposició addicional 7a de la Llei 2/2014, de 27 de gener


Termini de resolució

3 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud.


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • L'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vies de reclamació

Segons model del Departament de Treball, Afers Social i Família.

Altra informació d'interès

La unitat gestora de la prestació revisarà la documentació presentada i actualitzarà les dades corresponents a l’expedient i, quan s’escaigui, emetrà una resolució de reconeixement del dret a rebre la prestació econòmica meritada i no percebuda en benefici de la persona que ha acreditat ser hereva.

 

Es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes davant del mateix Servei de Prestacions, que l’ha dictada, o davant de la Subdirecció General de Prestacions Socials, òrgan competent per resoldre’l.

 


Informació actualitzada el dia 20/12/2021

Comparteix aquest contingut