Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de consulta de l'estat de l'expedient d'una persona difunta

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

 

Consultar l'estat d'un expedient d'una persona difunta amb la Generalitat

Organisme competent / responsable

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament

Àrea tramitadora

Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament

Classificació temàtica

Persones amb dependència

Qui el pot demanar

Les persones que tinguin la condició d'hereva de la persona titular o beneficiària d'una prestació meritada i no percebuda.

Internet

Observacions

Per iniciar el tràmit de forma telemática amb l'Ajuntament, ompliu el formulari i adjunteu la documentació necessària. Per tramitar es requereix certificat digital vàlid.

Tramitar 

 

Si voleu tramitar directament amb la Generalitat, cliqueu aquí.


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Tenir la condició de persona hereva del titular d'una prestació tramitada al Departament de Treball, Afers Socials o Famílies.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Full de sol.licitud omplerta
  • Certificat de defunció
  •  Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del NIE de la persona sol.licitant o representant.
  • Documentació acreditativa de la condició de persona hereva:  Certificat del Registre General d'Actes d'última Voluntat. Certificat del Registre Civil o Llibre de família, en cas de ser persona vídua, fill o filla, descendent o, a falta d’aquests, acreditar documentalment l’ascendència del difunt.  Últim testament, en cas de ser persona hereva instituïda per testament i no trobar-se dins dels supòsits de l’apartat anterior. Interlocutòria judicial de declaració d’hereus, en cas de ser persona hereva declarada per interlocutòria judicial.
  • En cas de ser persona representant de la persona hereva, documentació acreditativa d'aquesta condició.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model "Sol·licitud de consulta de l'estat de l'expedient d'una persona difunta".  

 


Normativa

Articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, i la disposició final 2 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • L'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vies de reclamació

Segons model del Departament de Treball, Afers Social i Família.

Altra informació d'interès

 

 La persona interessada serà informada sobre la situació de l'expedient de la persona difunta amb la Generalitat.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut