Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud de subvenció per empreses i persones autònomes del municipi

#Ajuts Socials
#Treball, economia i empresa

Descripció

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar tots aquells operadors empresarials, comercials i de serveis que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa com a conseqüència de les mesures adoptades per a contenir la propagació de la pandèmia del COVID-19

 

L’atorgament d’aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció al que el/la beneficiari/ària hagi obtingut.

 

Per a més informació consulteu aquí les Bases específiques de la convocatòria.

 

Aquí podeu consultar també les BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL TEIXIT PRODUCTIU DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Palau Avança

Classificació temàtica

Subvencions al teixit empresarial del municipi i persones autònomes

Qui el pot demanar

Petites i mitjanes empreses i persones autònomes amb seu social al municipi de Palau-solità i Plegamans amb qualsevol forma jurídica i amb activitat legalment establerta amb domicili d'activitat a Palau-solità i Plegamans.

Internet

Observacions

Les solicitud es presentaran de forma telemàtica dins el termini establert. No s'admetrà cap sol.licitud electrònica abans del termini esmentat a les bases.

(Convocatòria activa a partir del dia 15/11/2021 a les 8.00h)

Adjunteu el formulari de sol.licitud signat electronicament a la instància genèrica, així com tota la documentació requerida. 

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner


Telèfon

Observacions

Per consultes relacionades amb la sol.licitud

Telèfon

938645316

Horari d´atenció

Palau Avança
T.938645316
c/e: ocupacioempresa@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

Segons bases de la convocatòria

Termini de la sol·licitud

Del 15 al 30 de novembre

Requisits previs

 • Poden beneficiar-se de la subvenció prevista en aquestes bases, aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial, comercial i/o de serveis a Palau-solità i Plegamans, amb una facturació inferior a 1 milió d’euros en l’exercici econòmic 2019. 
 
 

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Imprès de sol.licitud de subvenció per empreses i persones autònomes del municipi
 • Certificat de situació censal d’Hisenda Pública
 • Certificat de titularitat del compte bancari obtingut a través de la banca electrònica (si hi ha hagut canvis en les seves dades bancàries o si és el primer cop que treballeu amb l’Ajuntament)
 • Si és el cas, les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
 • Per les empreses, compte de pèrdues i guanys de l’any 2019 a efectes d’acreditar la xifra neta de negocis i llibres i registres comptables de l’any 2020 que acreditin la pèrdua d’ingressos respecte els tres primers trimestres de l’any 2019.
 • Per als autònoms la presentació del Llibre de Registre d’Ingressos i el mateix model 130 de l’IRPF dels tres primers trimestres del 2019, i la mateixa documentació referida al mateix període del 2020

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit


Normativa

 • Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE a les ajudes de mínimes.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, les bases generals d'atorgament de subvencions
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret administratiu i privat

Termini de resolució

Segons indiquen les bases.


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i d eprocediment de les addministracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Consulteu aquí les bases específiques de la convocatòria.


Informació actualitzada el dia 31/05/2022

Comparteix aquest contingut