Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de subvenció pel pagament del lloguer- Convocatòria MITMA LM 2021

#Ajuts Socials
#Edificis, Habitatges i Locals
#Família

Descripció

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

 

Consulta aquí la informació complerta del tràmit al Web de la Generalitat

Consulta aquí el quadre resum de la convocatòria MITMA LM 2021

 

Organisme competent / responsable

Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Agència de l'Habitatge de Catalunya i Departament de Territori i sostenibilitat

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Habitatge

Qui el pot demanar

Segons s'indica a la convocatòria

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital o IDCAT Mòbil.
A l'enllaç següent podeu tramitar la vostra sol.licitud.

Envia la teva sol.licitud a la Generalitat de Catalunya

Tramitar


Presencial

Observacions

Amb cita prèvia a l'OAC de Serveis Socials

On es fa

Per a l'atenció presencial a l'Ajuntament, cal que sol.liciteu Cita Prèvia

 

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

 


Període de l'any en que es pot demanar

Del dia 27/04/2021 fins al 04/06/2021

Termini de la sol·licitut

Fins al 04/06/2021

Requisits previs

Consulta aquí els requisits per accedir a la subvenció

 


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 

Consulta aquí la documentació a aportar per sol.licitar la subvenció 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit


Normativa


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP)                                       
  • En matèria de silenci administratiu, la LPACAP, en els seus articles 24 i 25, segueix la mateixa regulació general que ja es contenia a la seva antecessora Llei 30/1992 (LRJPAC)

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

 

 

Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

D'acord amb l'apartat 1.b.1) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, el  període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2019. Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2019, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

 

L'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l'exercici 2019 és de 7.967,73 euros anuals.

 

Imports màxims de lloguer mensual

D'acord amb l'apartat 1.d) de la base reguladora 4 de l'annex de la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, l'import màxim de lloguer o renda mensual per l'habitatge no pot ser superior als imports següents:

 

Demarcació de Barcelona: 800 euros.

 

 

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.


Informació actualitzada el dia 03/05/2021

Comparteix aquest contingut