Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de subvenció pel pagament del lloguer- Convocatòria MITMA LM 2022

#Ajuts Socials
#Edificis, Habitatges i Locals
#Família

Descripció

Sol·licitar la subvenció per pagament del lloguer.

RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022. Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Consulta aquí les bases reguladores de la convocatoria

A tenir en compte:

 

 • Termini: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

 

 

 • El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020. Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

 

 • Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió: 900 euros i 450 euros en els supòsits d’habitació

 

Organisme competent / responsable

Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Agència de l'Habitatge de Catalunya i Departament de Drets Socials

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Habitatge

Qui el pot demanar

Persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital o IDCAT Mòbil.
A l'enllaç següent podeu tramitar la vostra sol.licitud.

Envia la teva sol.licitud a la Generalitat de Catalunya

Tramitar


Presencial

Observacions

Amb cita prèvia a l'OAC de Serveis Socials

On es fa

 • A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació.
 • A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
 • A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

Per a l'atenció presencial a l'Ajuntament, cal que sol.liciteu Cita Prèvia

 

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

 


Període de l'any en que es pot demanar

Segons s'indica a la convocatòria

Termini de la sol·licitud

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

Requisits previs

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports:
  • Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge
   • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
   • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
   • Demarcació de Girona: 650 euros.
   • Demarcació de Lleida: 600 euros
   • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
   • Les Terres de l’Ebre, 600 euros
  • Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació
   • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
   • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
   • Demarcació de Girona: 350 euros.
   • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
   • Demarcació de Lleida: 300 euros.
   • Les Terres de l'Ebre: 300 euros 
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Les persones sol·licitants que s'oposin que l'òrgan gestor pugui fer les consultes que detalla la base reguladora 7.4 han d'aportar la documentació següent:

a) Documents d'identitat:

a.1) Document nacional d'identitat (DNI) vigent.

a.2) Ciutadans de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.

a.3) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigents.

b) Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb el termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. D'acord amb l'article 4.1 del Decret 75/2014, de 27 de maig, per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat, a l'efecte de fer-ne la valoració per obtenir la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, que regulen els articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, corresponents a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat de convivència, relatives a l'últim període impositiu, amb el termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

c) Títol de família nombrosa.

d) Títol de família monoparental.

e) Certificat o volant de convivència i/o certificat històric de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

f) Acreditació del departament competent en matèria d'afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

g) Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

h) Certificat de renda garantida de ciutadania.

i) Certificat de l'ingrés mínim vital.

j) Certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.

 

En el cas que la sol·licitud es presenti electrònicament i que, inicialment, no es pugui aportar tota la documentació que consta a l'apartat 8.1, s'haurà de presentar en el termini màxim de 20 dies hàbils des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment previ per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

L'Agència esmentada pot sol·licitar, directament o mitjançant de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar-ne el coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit


Normativa


Termini de resolució

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària, en el cas que la dotació no s’exhaureixi amb les sol·licituds presentades dins d’aquest termini, es podrà efectuar una nova convocatòria


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP)                                       
 • En matèria de silenci administratiu, la LPACAP, en els seus articles 24 i 25, segueix la mateixa regulació general que ja es contenia a la seva antecessora Llei 30/1992 (LRJPAC)

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Import de la subvenció

 • L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2022 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2022, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Reconeixement de la subvenció

 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Pagament de la subvenció

 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió amb l’aportació dels rebuts, com a màxim abans del 30 de juny del 2023.
 • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
 • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret. 

No poden ser perceptores de les subvencions:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros, amb les excepcions establertes a les bases.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

Criteris de prioritat per a valorar i ordenar les sol·licituds

 • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 de les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

Fiscalitat

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Preguntes freqüents

Podeu consultar les preguntes freqüents en el aquest enllaç


Informació actualitzada el dia 28/06/2022

Comparteix aquest contingut