Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud subvenció per compra de bicicletes o vehicles de tracció humana

#Salut i Medi Ambient

Descripció

Sol·licitar una subvenció per la compra de bicicletes o altres vehicles de tracció humana (patinets)

incloses les de tipus elèctric.

La quantia màxima de la subvenció serà del 20 % de l’import de la bicicleta o altre vehicle de tracció

humana, més els complements: cistella, llums i casc, amb un màxim de 250 €, restant a càrrec de la

persona sol·licitant de la subvenció l’aportació de la resta del cost.

Consulteu les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Sol.licitud de subvenció per compra de bicicletes o vehicles de tracció humana

 

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Medi Natural

Classificació temàtica

Subvencions

Qui el pot demanar

Les persones físiques empadronades a Palau-solità i Plegamans; persones jurídiques amb la seu
social o l’activitat habitual en el municipi; les persones jurídiques sense ànim de lucre inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital o IdCAT mòbil. En el cas de no disposar dels mitjans per poder presentar la sol·licitud telemàticament, podeu trucar al telèfon d’OAC360, 93.864.96.93 per rebre assistència.
Adjunteu a la sol·licitud la documentació requerida.

Tramitar

 
 
 
Adjunteu els impresos de sol.licitud i la documentació requerida a la instància. Si tens dubtes per tramitar telemàticament, truca al Servei OAC 360.
 
 

Telèfon

Observacions

Per aclarir dubtes sobre el tràmit de sol·licitud subvenció per compra de bicicletes o vehicles de tracció humana

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà) Plaça de la Vila, núm. 1

info@palauplegamans.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h (cal sol·licitar cita prèvia per a persones físiques)


Presencial

Observacions

A l'Ajuntament. Cal concertar cita prèvia trucant al 93 864 80 56

On es fa

 

Entregar la sol.lictiud havent concertat cita prèvia a:

 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Oficina d'Atenció en Matèria de Registre

Plaça de la Vila, 1

08184 Palau-solità i Plegamans

Clica el següent enllaç i sol.licita CITA PRÈVIA

 

 


Període de l'any en que es pot demanar

Del 2 al 15 de juliol

Termini de la sol·licitut

Fins el 15 de juliol

Requisits previs

  • Les persones físiques han d’estar empadronades a Palau-solità i Plegamans
  • Les persones jurídiques han de tenir la seu social o l’activitat habitual en el municipi
  • Les persones jurídiques sense ànim de lucre han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
  • Trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
  • La resta de requisits fixats per l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Factura d’dquisició emesa per la botiga o comerç de venda del vehicle (la compra s’a de realitzar

a un comerç dins la comarca o l’rea de influència de la Riera de Caldes (AMERC) i se n’xclouen

les grans superfícies).

Certificat de titularitat bancària emès per la banca electrònica.

Formulari de sol·licitud de subvenció normalitzat

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Formulari sol·licitud subvenció per compra de bicicletes o vehicles de tracció humana

 


Normativa

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de

subvencions

Bases d’Execució del Pressupost general per a l’exercici al que afectin

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

i la resta de legislació concordant

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de

Catalunya.

 


Termini de resolució

Tres mesos, comptats a partir de l’endemà de la data final del període de presentació de sol·licituds

 


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

La resolució d’atorgament de la present convocatòria es publicarà en el tauler d’edictes electrònic i al web municipal: La llista de les persones beneficiàries (quatre xifres del número de DNI o document equivalent) i les quanties atorgades.

D'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, aquesta publicació substitueix la notificació individual.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb l’article 20 de la LGS.

Consulta les bases de la convocatòria per ampliar la informació.

 


Informació actualitzada el dia 02/07/2021

Comparteix aquest contingut