Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de servei d’acolliment residencial d’urgència

#Ajuts Socials

Descripció

Servei d’acolliment residencial d’urgència destinat a cobrir les necessitats de les persones i/o unitats de convivència residents al municipi en situació d’exclusió social i/o residencial per motius econòmics o d’urgència social i per aquelles situacions especials i d’emergència.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Socials

Classificació temàtica

Ciutadania

Qui el pot demanar

Són destinatàries del servei aquelles persones i/o unitats de convivència, residents al municipi, que tenen necessitats d’allotjament temporal per motius econòmics, d’urgència social i/o que es vegin afectades per situacions especials i d’emergència, o d’altres situacions similars i que no disposen de recursos econòmics i/o de xarxa
familiar i social per resoldre la situació d’urgència.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Adjunteu a la sol·licitud la documentació requerida.

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat

T. 938648056
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14h
Per presentar la vostra sol·licitud presencialment, cal sol·licitar cita prèvia a:

 Cita Prèvia OAC

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Valoració tècnica corresponent


Preu / Taxa

Subjecte a contraprestació econòmica segons Reglament regulador de la gestió dels habitatges per acolliment temporal per causes d'emergència social, de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
El cobrament es realitzarà mitjançant domiciliació en compte corrent o a la vista obert en entitat financera, o per ingrés directe en la Tresoreria municipal en cas que el sistema anterior no sigui factible.

Documentació a aportar

1. a) Documentació relativa a les circumstàncies personals de la unitat de convivència:

- DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència obligats legalment a tenir-lo, amb el corresponent permís de residència vigent.

- Llibre de família o document que el substitueixi.

- Certificat d’empadronament i de convivència.

- En cas de família monoparental, carnet de família monoparental.

- En cas d’acolliment, document acreditatiu.

- En cas de família nombrosa, títol de família nombrosa.

- Si és procedent, certificats de discapacitat i/o mobilitat reduïda o valoració de dependència de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

- En cas d’unitats familiars que estan separades o divorciades, han d’acreditar la separació o el divorci amb interlocutòria de mesures provisionals, sentència, Conveni regulador o acord ratificat judicialment on consti informació sobre els pactes relatius a la guarda i custodia dels fills, atribució de l’habitatge i acords

econòmics.

- En el cas de malaltia greu, documentació mèdica acreditativa.

 1.b) Documentació acreditativa dels ingressos i de la situació laboral de totes les

persones en edat laboral:

- Declaració de la renda de l’any fiscal anterior o certificat d’imputació d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. En el cas que no hi hagi obligació de presentar la declaració, declaració responsable dels ingressos i certificat d’ingressos i retencions emesos per l’empresa o les empreses en les quals es treballi o s’hagi treballat.

- Informe actualitzat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de tots els membres de la família majors de 16 anys.

- Contracte de treball i nòmines dels darrers tres mesos de tots els membres de la família en actiu i de les persones en edat laboral que hi conviuen.

- Certificat o certificats que acreditin la percepció d’una pensió emesos per l’INSS o Benestar i Família, en cas que la persona sol•licitant o algun membre de la unitat de convivència percebi alguna pensió o prestació social de qualsevol naturalesa o, en el seu cas, certificat negatiu de no percebre.

- En cas d’unitats familiars que estan separades o divorciades, han d’acreditar pels mitjans indicats a l’apartat a) el cobrament o pagament de les pensions compensatòries d’aliments o, en el seu defecte, la reclamació judicial per fer-ne afectiva l’obligació.

- Extractes bancaris dels darrers tres mesos de tots el comptes dels quals sigui titular qualsevol dels membres de la unitat de convivència i amb declaració jurada.

- En el cas, de treballadors per compte propi (autònoms), última liquidació trimestral de l’IRPF i IVA / butlletí de cotització a la Seguretat Social, i declaració anual d’IVA.

- Declaració jurada d’ingressos reals, en model normalitzat, conforme no es reben més ingressos dels declarats.

 1. c) Documentació relacionada amb la necessitat d’habitatge, el procediment judicial i la situació d’emergència:

- Declaració responsable en model normalitzat conforme no disposa de cap habitatge en propietat o usdefruit o no és titular d’un dret real d’ús o gaudi sobre cap habitatge.

- Certificat d’inscripció en el Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.

- Resolució favorable de la Comissió de Valoració i Seguiment per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.

 1.d) Qualsevol altra documentació que es pugui considerar necessària per comprovar que es reuneixen els requisits establerts i/o la situació al•legada.

 1.e) Declaració responsable en model normalitzat on s’han d’incloure diferents conceptes, entre ells el certificat negatiu de la Gerència del Cadastre, i que autoritza expressament l’Administració municipal a obtenir qualsevol tipus d’informació que pugui estar en poder seu o sol•licitar-la a altres administracions.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarreguin l'imprès per a la tramitació presencial)

 


Normativa

Llei de Serveis Socials 12/2007.

Reglament regulador de la gestió dels habitatges per acolliment temporal per causes d'emergència social, de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011.

Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Termini de resolució

El termini per resoldre és com a màxim d’un mes comptadors des de l’entrada de la sol•licitud amb la documentació complerta. 


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya


Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

La competència de resolució de la proposta de la Comissió, rau en la Junta de Govern Local. Es notificarà l’aprovació o denegació de l’ajut.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?