Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de Subvencions per al foment de l’activitat agrícola, ramadera i forestal

#Salut i Medi Ambient

Descripció

 

 Sol·licitar les subvencions per al foment de l’activitat agrícola, ramadera i forestal 

Consulta aquí la Ordenança General de Subvencions de Palau-solità i Plegamans i la Convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de l’activitat agrícola, ramadera i forestal

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Àrea tramitadora

Medi natural, gestió ambiental i pagesia

Classificació temàtica

Subvencions

Qui el pot demanar

Les persones titulars de finques ubicades al municipi que acreditin la seva activitat agrícola, ramadera i/o forestal de qualsevol de les maneres que s’estableixen en aquesta convocatòria.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Empleneu el formulari normalitzat de sol·licitud i adjunteu-lo a la instància genèrica conjuntament amb el projecte i la resta de documentació si s'escau.

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

 

Tramitar

Recordeu que heu d'adjuntar el formulari de sol·licitud específic a la instància i la documentació requerida.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Si tens dubtes per tramitar telemàticament, truca al Servei OAC 360. 

 

OAC 360 baner


Presencial

On es fa

 

 


Període de l'any en que es pot demanar

Segons l'establert en la convocatòria

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Des del dia 17 de maig fins el 16 de juny del 2022.
Fi període Justificacions subvencions 2022: fins el 31 de març del 2023

Requisits previs

 • Que el projecte es realitzi en el terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
 • Ser titular d’una finca ubicada al terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
 • Acreditar l’activitat agrícola, ramadera i/o forestal de qualsevol de les maneres establertes a la convocatòria.
 • Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts a les bases.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
 • D’acord amb l’article 19.3 de la LGS, l’import concedit no podrà superar el cost total de l’activitat subvencionada, ni aïlladament ni en concurrència amb altres subvencions.
 • L'administració, seguint les normes vigents tributàries, haurà de donar compte a Hisenda i l'AEAT de les subvencions concedides, o si fos el cas, fer les retencions que pertoquin.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 •  Formulari normalitzat de sol·licitud
 • Memòria descriptiva del projecte que concursa a les subvencions, incloent el pressupost (amb el pla de finançament) i dins d’aquest l’import que es sol·licita, els objectius i el calendari.
 • Documentació acreditativa de la seva activitat agrícola, ramadera i/o forestal a través de qualsevol de les maneres següents:
 1. La persona titular està donada d’alta al Règim General de la Seguretat Social, branca agrària;
 2. La persona titular està donada d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social;
 3. L’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes;
 4. L’explotació està inscrita a la DUN (Declaració única de conreus);
 5. L’explotació està inscrita al Registre d’Empreses Prioritàries;
 6. La persona titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació);
 7. La persona titular està donada d’alta en algun dels epígrafs de l’IAE, relacionats amb l’activitat agrícola i/o ramadera;
 8. O bé, la persona titular és una societat que estatutàriament es dedica a la producció agrícola ramadera.
 • Certificat de titularitat bancària emès per la banca electrònica

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Per a la Justificació de la subvenció, aneu a la secció tràmits relacionats i hi trobareu l'enllaç i la documentació requerida.

 


Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, por el que se aprova el Reglament de LGS. 
 • El Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel que es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics. 
 • Reial Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya. 

La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració local: 

 • Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL). 
 • Els articles 40, 189.2. i 214.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL). 

La legislació de la comunitat autònoma: 

 • Els articles 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 • Els articles del 118 al 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 • Els articles 15 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 • Els articles 9, 10, 12, 13, 45 i 52 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la informació pública. 

La normativa europea:  

 • Els articles 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.  
 • El Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es regula el procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees dels projectes de les administracions o ens públics que es proposin establir, concedir o modificar ajuts interns. - Les disposicions concordants. 

La normativa interna:  

 • La normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern a l’Ajuntament vigents en el moment de la concessió.  
 • Ordenança municipal de Transparència i Administració Electrònica, vigent des del dia 17 de Novembre del 2017 
 • Les Bases d’execució del pressupost 

  La resta de disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació, entre d’altres: 

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

Sens perjudici de l’obligació d’emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades i, en conseqüència, denegat l’ajut, d’acord amb l’article 54.2 e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Publicitat: 

 • Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 • Premsa local.
 • Seu electrònica de l’Ajuntament. Tauler d'anuncis.

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut