Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de subvenció del Bo Lloguer Jove

#Ajuts Socials
#Edificis, Habitatges i Locals
#Família

Descripció

 

Organisme competent / responsable

Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Agència de l'Habitatge de Catalunya i Departament de Drets Socials

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Habitatge

Qui el pot demanar

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Podeu consultar les preguntes freqüents al web habitatge.gencat.cat

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital o IDCAT Mòbil.
A l'enllaç següent podeu tramitar la vostra sol.licitud.

Envia la teva sol.licitud a la Generalitat de Catalunya

Tramitar


Presencial

On es fa

 

 •  A les Borses de mediació per al lloguer social o a les Oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.  Consulteu l'horari d'atenció presencial de la oficina on voleu adreçar-vos.
 • A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.
 • Als punts que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i pels que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 


Període de l'any en que es pot demanar

Del 8 al 17 de juny del 2022

Termini de la sol·licitud

El termini per la presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de juny de 2022 a les 9hores i finalitzarà el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

Requisits previs


Preu / Taxa

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Documentació a aportar

 •  Sol·licitud: degudament omplerta amb data i signatura
 • DNI de la persona sol·licitant i les persones que formen la unitat familiar, en cas de menors de 14 anys, si no disposen de DNI/NIE, llibre de família (totes les planes)
 • Ingressos: en principi es tindran en compte els del 2020. En cas de sol·licitants que comencin a treballar al 2021 declaració de la renda 2021 o certificat d’imputacions, juntament amb una declaració responsable d’ingressos. Si els sol·licitants han començat a treballar al 2022, nòmines i declaració responsable d’ingressos 2022. Els ingressos a justificar seran per tots els membres de la unitat familiar, del mateix any.
 • Contracte de lloguer (ha de constar la persona sol·licitant com a titular del contracte).
 • Rebuts el pagament s’ha de fer a través del banc o mitjançant administrador de finques.
 • Sol·licitud de transferència bancària (SEPA) ha d’anar signada i segellada pel banc, per la persona sol·licitant (creditor) i amb data.

 Posteriorment es pot sol·licitar documentació complementària que es consideri necessària per a la resolució de l’expedient.

 


Impresos del tràmit

 


Normativa


Termini de resolució

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària, en el cas que la dotació no s’exhaureixi amb les sol·licituds presentades dins d’aquest termini, es podrà efectuar una nova convocatòria


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP)                                       
 • En matèria de silenci administratiu, la LPACAP, en els seus articles 24 i 25, segueix la mateixa regulació general que ja es contenia a la seva antecessora Llei 30/1992 (LRJPAC)

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

 


Informació actualitzada el dia 08/06/2022

Comparteix aquest contingut