Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'ajuts individuals per a la utilització del servei de menjador escolar

#Ajuts Socials

Descripció

Sol·licitar ajuts individuals per la utilització del servei escolar de menjador als/les alumnes escolaritzats/des en un centre educatiu del municipi de Palau-solità i Plegamans sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, pel curs escolar 2022/2023, dels mesos de setembre de 2022 a juny de 2023 i que no els pertoqui la gratuïtat del servei.

 

La valoració dels ajuts es farà en els casos que la persona hagi sol·licitat l’ajut al Consell Comarcal del Vallés Occidental i hagi estat denegada o aprovada amb un 70% i es valori atorgar l’ajut o complimentar-lo al 100% sense excedir el cost del servei de menjador.

 

Consulta aquí les Bases de la Convocatòria

Organisme competent / responsable

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Àrea tramitadora

Serveis Socials

Classificació temàtica

Ajuts socials

Qui el pot demanar

Els/les alumnes matriculats/des en un centre educatiu del municipi de Palau-solità i Plegamans sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar de la convocatòria, 2022/2023, de setembre de 2022 a juny de 2023.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

Per qualsevol dubte en la tramitació, es podrà trucar al telèfon d’OAC360, 93.864.96.93 o enviar un correu a l’adreça:
oac360@palauplegamans.cat


Telèfon

Observacions

Pot sol.licitar la cita prèvia també per telefon:
Telèfon Ajuntament: 93.864.80.56
Telèfon Serveis Socials: 93.864.30.12

Telèfon

Telèfon Serveis Socials: 93.864.30.12 (per a consultes relatives al tràmit)

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Per fer la tramitació de manera presencial es podrà sol·licitar cita prèvia a través de la web de l’Ajuntament:
https://citaprevia.gestorn.com/palauplegamans/#nbb o trucar al telèfon de l’Ajuntament, 93.864.80.56 o Serveis Socials,
93.864.30.12 per obtenir cita prèvia i fer la tramitació

On es fa

Cal sol·licitar Cita prèvia

 

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

Des de l'endemà de la publicació de les bases al BOP fins el 18 de maig del 2023.

Termini de la sol·licitud

Fins el 18 de maig del 2023

Requisits previs

- Haver presentat la sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar del Consell Comarcal del Vallès Occidental i disposar de la resolució de la mateixa.
- Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent.
- Estar empadronat/da en el municipi de Palau-solità i Plegamans.
- Que la unitat familiar de convivència obtingui una puntuació mínima de tres punts segons el barem del reglament de les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans aprovat al juny de 2021.
- No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l’objecte de cobrir la mateixa necessitat, complementar sense superar el 100%.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.


Documentació a aportar

- Sol·licitud degudament complimentada i signada
- Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència:
1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots/totes els/les membres de la unitat familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada tipus d’ajut (pensions, prestacions, subsidis, nòmines, ajuda familiar, declaració de la renda ).
2. Moviments bancaris dels últims 3 mesos de totes les comptes obertes de tots/totes els/les membres de la unitat familiar.
3. En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar i/o personal.
4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic de referència de l’equip bàsic d’atenció social.
- Justificant despesa d’habitatge, lloguer o hipoteca.
- Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: document acreditatiu i el seu import de l’any en curs.
- Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.
- En casos de separació o divorci, sentència i import de la pensió d’aliments dels /les fills i filles.
- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència.


Impresos del tràmit

Formulari de sol·licitud d'ajut individual per la utilització del servei de menjador escolar

Declaració responsable ingressos econòmics unipersonals

Declaració responsable ingressos econòmics unitat familiar

 


Normativa

Reglament de les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, aprovat per acord de
Ple de la Corporació, de data 26 de maig de 2021

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en l’article 25.2.e) l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació de risc i/o d’exclusió social.

Resolució EDU/1468/2022, de 17 de maig de 2022.

Llei 38/20036, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials

Bases convocatòria ajuts menjador 2022


Termini de resolució

3 mesos


Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 12/08/2022

Comparteix aquest contingut