Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud de subvenció a l'emprenedoria 2022

#Ajuts Socials
#Treball, economia i empresa

Descripció

L'objecte d'aquesta convocatòria és oferir un incentiu econòmic a les persones emprenedores en la seva tasca diària per posiciconar-se en el teixit productiu i adaptar-se a les noves necessitats del mercat, obrint noves línies, nous serveis o nous mercats on vendre els productes i/o serveis.

Els ajuts a l’emprenedoria 2022 és un recurs per potenciar, estimular i afavorir l’actitud emprenedora, el creixement econòmic, la creació
de llocs de treball i l’estabilitat de les empreses vinculades al municipi i que tenen la seu fiscal i social a Palau-solità i Plegamans

 

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà el règim de concurrència competitiva.

 

Per a més informació consulteu aquí les Bases específiques de la convocatòria.

 

Aquí podeu consultar l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Palau Avança

Classificació temàtica

Subvencions

Qui el pot demanar

Petites i mitjanes empreses i persones autònomes amb seu social al municipi de Palau-solità i Plegamans amb qualsevol forma jurídica i amb activitat legalment establerta amb domicili d'activitat a Palau-solità i Plegamans.

Internet

Observacions

Les sol·lcituds es presentaran de forma telemàtica dins el termini establert. No s'admetrà cap sol·licitud electrònica abans del termini esmentat a les bases.

Adjunteu el formulari de sol.licitud signat electronicament a la instància genèrica, així com tota la documentació requerida. 

Termini: del 26 d'octubre a 23 de novembre

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner


Telèfon

Observacions

Per consultes relacionades amb la sol.licitud

Telèfon

938645316

Horari d´atenció

Palau Avança
T.938645316
c/e: ocupacioempresa@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

Segons bases de la convocatòria

Termini de la sol·licitud

Del 26 d'octubre al 23 de novembre. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOPB.

Requisits previs

  • Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la LGS, i reuneixin les següents condicions:

- Que desenvolupin una activitat empresarial, comercial i/o de serveis al municipi de Palau-solità i Plegamans i tenen la seu fiscal i social a Palau-solità i Plegamans.
- Que hagin iniciat la seva activitat durant l’any 2021 o 2022,
- Que estiguin donades d’alta a Hisenda per desenvolupar la seva activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud i,
- Que tinguin una facturació inferior a mig milió d’euros en l’exercici econòmic 2021.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

- Resum del projecte empresarial segons el model normalitzat
- Document que acrediti la personalitat de la persona sol·licitant i, en el seu cas, la representació de qui firma la sol·licitud (còpia de l’escriptura de constitució o modificació, còpia de l’acta fundacional i estatuts, còpia del NIF, etc.)
- Escriptura de constitució o acta fundacional.
- Acreditació del vincle de l’empresa i/o de l’empresari/a i/o entitat amb el municipi de Palau-solità i Plegamans
- En el cas de persones autònomes, còpia de l’alta com a persona autònoma
- Certificat de situació censal d’Hisenda Pública
- Certificat de compte bancari on constin les dades bancàries del compte on es sol·licita que es transfereixi l’import de la subvenció. Si el nom de la persona titular del compte i el nom de la persona beneficiària no coincideixen caldrà
acreditar el vincle amb l’empresa. El certificat ha de ser amb data inferior als 6 mesos de la data de la sol·licitud.
- Acreditar documentalment que no hi ha ingressos superiors a mig milió d’euros en el darrer any (declaració renda, declaració trimestral IVA, compte de balanç anual de l’empresa...).

La documentació que ja estigui en poder de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans o d'altres administracions es considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti la persona sol·licitant. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, podrà consultar o recaptar aquests documents. En virtut de l’article 28 de la Llei 39/2015, en els seus apartats 2 i 3, l’interessat/da es podrà oposar a la consulta. En aquest cas, les persones interessades hauran d’adjuntar a la sol·licitud obligatòriament la documentació indicada.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit


Normativa


Termini de resolució

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

 

El termini per la resolució del procediment del qual disposa la Junta de Govern Local per atorgar les subvencions serà d’un mes des de la proposta que efectuï l’Àrea responsable de la instrucció.

 

La resolució de les subvencions es notificarà telemàticament, en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, amb avís del dipòsit d’aquesta notificació a l’adreça electrònica que l’interessat/da hagin facilitat en el moment de presentar la sol·licitud, tenint en compte l’establert a l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

 

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció, d’acord amb l’article 54.2 e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i d eprocediment de les addministracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Convocatòria subvencions a l'emprenedoria


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

938 649 693

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?