Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Subvencions per a entitats sense afany de lucre en matèria de Medi Ambient

#Salut i Medi Ambient

Descripció

Sol·licitar les subvencions per a la realització de projectes o activitats i serveis de Medi Ambient.

Consulta aquí la Ordenança General de Subvencions de Palau-solità i Plegamans i les Bases Reguladores de subvencions  a entitats sense afany de lucre.

Aquí pots consultar les convocatòries publiques de subvencions per entitats sense ànim de lucre de cada matèria:

 

Consulta aquí la publicació al BOP

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Àrea tramitadora

La de l’àmbit temàtic de l’entitat o associació que presenti la sol·licitud.

Classificació temàtica

Subvencions

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Empleneu el formulari normalitzat de Sol·licitud convocatòria de subvencions i adjunteu-lo a la instància genèrica conjuntament amb el projecte i la resta de documentació si s'escau.

Tramitar

Recordeu que heu d'adjuntar el formulari de sol·licitud específic a la instància i la documentació requerida.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner


Període de l'any en que es pot demanar

Del 16 de setembre al 16 d'octubre de 2023

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Del 16 de setembre al 16 d'octubre de 2023

Termini d'execució dels projectes de l'1 de gener de 2023 a 28 de febrer de 2024.

Termini de justificació de les subvencions fins el 28 de maig de 2024.

Requisits previs

 • Que les activitats es facin en el terme municipal de Palau-solità i Plegamans o fora d’aquest en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior del municipi.
 • Que les activitats i/o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre, en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Estar degudament constituïts i donat d’alta a la Guia d’entitats de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques que porta el registre de les associacions de règim general i inscrits en el Registre Municipal d’Entitats de Palau-solità i Plegamans.
 • Marcar la casella de la declaració responsable d’estar lliure de càrregues amb les administracions públiques en el formulari de la instància de sol·licitud, convocatòria de subvencions.
 • Les entitats esportives han d’estar inscrites al registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport.
 • Tenir seu social o delegació al terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
 • Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.
 • Haver realitzat una assemblea de socis anual com a mínim.
 • Disposar dels llibres comptables, registrats i diligenciats.
 • Aplicació de la llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.
 • No tenir justificants pendents d’anteriors subvencions anteriorment atorgades per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans un cop exhaurits els terminis.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, si escau.
 • Segons l’Article 3.4 de la LLT les obligacions de transparència establertes també son d’aplicació a les associacions en los següents supòsits:
  • Si perceben subvencions o ajudes públiques de més de 100.000 euros anuals.
  • Si al menys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixen de subvencions o públiques, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
 • D’acord amb l’article 19.3 de la LGS, l’import concedit no podrà superar el cost total de l’activitat subvencionada, ni aïlladament ni en concurrència amb altres subvencions.
 • L'administració, seguint les normes vigents tributàries, haurà de donar compte a Hisenda i l'AEAT de les subvencions concedides, o si fos el cas, fer le retencions que pertoquin.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 

 • El formulari normalitzat que concursa a les subvencions, que inclou el pressupost (amb el pla de finançament) i dins d’aquest l’import que es sol·licita.
 • Certificat de titularitat bancària emès per la banca electrònica

 

 

 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

Impresos del tràmit

 

 formulari normalitzat 

 


Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, por el que se aprova el Reglament de LGS. 
 • El Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel que es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics. 
 • Reial Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya. 

La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració local: 

 • Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL). 
 • Els articles 40, 189.2. i 214.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL). 

La legislació de la comunitat autònoma: 

 • Els articles 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 • Els articles del 118 al 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 • Els articles 15 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 • Els articles 9, 10, 12, 13, 45 i 52 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la informació pública. 

La normativa europea:  

 • Els articles 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.  
 • El Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es regula el procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees dels projectes de les administracions o ens públics que es proposin establir, concedir o modificar ajuts interns. - Les disposicions concordants. 

La normativa interna:  

 • La normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern a l’Ajuntament vigents en el moment de la concessió.  
 • Les Bases d’execució del pressupost 

La resta de disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació, entre d’altres: 

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
   

Termini de resolució

3 mesos a comptar des de la finalització del període de sol·licituds 


Silenci administratiu

Sens perjudici de l’obligació d’emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades i, en conseqüència, denegat l’ajut, d’acord amb l’article 54.2 e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Publicitat:

 • Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 • Premsa local.
 • Seu electrònica de l’Ajuntament. Tauler d'anuncis.

 


Informació actualitzada el dia 15/09/2023

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?