Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns

#Comerç i Consum
#Edificis, Habitatges i Locals
#Llicències, permisos i comunicacions
#Protecció i Seguretat Ciutadana
#Salut i Medi Ambient

Descripció

Denúncies de possibles incompliments d'horari de locals nocturns. L'Administració local fixa els horaris dels locals d'oci nocturn, els barems varien segons la tipologia del local (discoteques, bars musicals, sales de ball, sales d'espectacles, etc.).

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Activitats i Llicències

Classificació temàtica

Urbanisme, Activitats i Medi Ambient

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Cal presentar la sol.licitud al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

No cal complir cap requisit previ


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI i passaport o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica). En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat.
  • Dades i la documentació addicional que es consideri oportuna per a denunciar els fets.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document si la presentació es fa de manera presencial)


Normativa

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
  • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos en caràcter general


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut