Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística

#Edificis, Habitatges i Locals
#Obres

Descripció

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Urbanisme

Classificació temàtica

Urbanisme

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

Àrea de Serveis Tècnics d'urbanisme.

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa

La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

  • Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  • Plànol de situació i emplaçament de la finca si es disposa i/o referència cadastral (podent aportar còpia del rebut de l'IBI, si es disposa).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de certificat de qualificació urbanística

Full d'autoliquidació de taxes


Normativa

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

Per la naturalesa del tramit no es contempla un termini de resolució preestablert.


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

En principi, ni des d'urbanisme ni des de registre es truca a la persona sol·licitant per a comunicar-li que ja pot passar a recollir lel certificat. No obstant, l'interessat pot trucar per conèixer si ja disposa del certificat i el pot passar a recollir.


Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut