Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Habitatge de protecció oficial HPO

 

Registre de sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial​
Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial cal inscriure's prèviament en aquest Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial. Aquest Registre proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits garantint la màxima transparència.​
Es poden inscriure en aquest Registre les persones individuals o els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones fisiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o comprometin  a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre ells.​

Renovació sol·licitat HPO​
La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial caduca, previ advertiment de l’Administració que gestiona el Registre, en el termini d’un any, llevat que sigui renovada abans del transcurs d’aquest termini mitjançant la presentació d’una declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits.  La sol·licitud d’aquesta renovació es pot realitzar a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.​

Autorització de venda d’un habitatge protegit de promoció privada, o lliure, amb ajuts a l’adquisició.​
Es tracta d'una autorització de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a poder vendre un habitatge protegit de promoció privada o lliure, per el que es van gaudir d'ajuts a l'adquisició.​

Autorització de lloguer d’un habitatge protegit o amb ajuts a l’adquisició​
Es tracta d'una autorització que la persona titular del pis protegit pot demanar per llogar l'habitatge si, per alguna raó de caràcter transitori, degudament justificada, no pot utilitzar l'habitatge com a residència habitual i permanent.​

Autorització de venda d’habitatges de promoció pública​
Els habitatges de protecció oficial de promoció pública són habitatges promoguts, sense ànim de lucre, per la Generalitat o altres administracions públiques, qualificats així a  l'empara del Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre. Aquests habitatges mantenen aquesta qualificació durant 30 anys, sense possibilitat de desqualificació prèvia. No obstant això, s'admet, sempre que es compti amb la corresponent autorització, vendre aquests habitatges, amb la possibilitat de sol·licitar un canvi de règim de protecció oficial.​

Sol·licitud de visats per la venda d’habitatges amb protecció oficial​
El visat és l’acte administratiu pel qual l’Administració comprova que el document de compravenda d'habitatges amb el règim de protecció oficial vigent s'ajusten a la legalitat.​

Validació d’habitatges assequibles de l’impost sobre els habitatges buits​
Els subjectes passius de l’impost dels habitatges buits poden gaudir d’una bonificació mitjançant la validació com habitatges assequibles d’aquella part del seu parc que es destina a lloguer assequible.​
Aquesta validació la realitza l’Agència de l’Habitatge de Catalunya respecte aquells habitatges on l’arrendatari satisfà una renda inferior a l’establerta com a renda màxima als efectes de validació i disposa d’uns ingressos inferiors als establerts per la normativa vigent per accedir a un habitatge amb protecció oficial.​

Subvencions per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús​
Són subvencions per a promocions d'habitatges de nova construcció o provinents de gran rehabilitació, sempre que es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, sobre sòl de titularitat privada.​