Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dijous, 5 de desembre

Preinscripció a les Escoles Bressol Municipals

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a preinscriure's en una de les escoles bressol municipal. Aquesta preinscripció és preceptiva per a poder ser admès o admesa en la obtenció d'una plaça en el centre educatiu per primer cop i cursar l'ensenyament sol·licitat.

 

CRITERIS GENERALS I BAREM

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts
  • S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
 • Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet:
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, es pren en consideració l’adreça del lloc de treball en lloc del domicili familiar: 20 punts
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant és en el mateix municipi on és ubicat el centre, però no en l'àrea  de proximitat del centre sol·licitat en primer lloc: 10 punts
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora, les germanes o germans: 10 punts 

CRITERIS COMPLEMENTARIS I BAREM

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts

Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Escoles Bressol


Classificació temàtica
Educació


Qui el pot demanar
'Els representants legals de l'infant de 4 mesos a 3 anys. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Entregar documentació a:


On es fa

Oficines d'Assistència en Matèria de Registre

 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Plaça de la Vila, 1

08184 Palau-solità i Plegamans


Període de l'any en que es pot demanar
Calendari preinscripció: del 13 al 24 de maig del 2019


Termini de la sol·licitut
El determinat pel calendari anual de preinscripció del Departament d'ensenyament


Requisits previs

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en una escola bressol o llar d'infants pública cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia de l'inici del curs.


Preu / Taxa
Sense cost


Documentació a aportar

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

En tots els casos

 • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

Les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen

 

Només en el cas d’acreditar els criteris al·legats a efectes de barem

 

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen

 • No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant

  • Quan el domicili familiar al·legat no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, s’acredita amb certificat o volant de convivència de l’infant, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Si es dona aquesta circumstància no caldrà presentar documentació, l’Ajuntament ho comprovarà directament
  • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: cal aportar el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora o germanes o germans

  • Autorització per consultar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials el certificat de reconeixement de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.
  • En cas de no autoritzar la consulta, cal aportar original del certificat o targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per l’ Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%

 Condició legal de família nombrosa o monoparental

  • Autorització per consultar al Departament de Benestar Social i Família el Títol de Família Nombrosa. En cas de no autoritzar la consulta, cal aportar l’original del Títol de Família Nombrosa.
  • Autorització per consultar al Departament de Benestar Social i Família el Títol de Família Monoparental. En cas de no autoritzar la consulta, cap aportar l’original del Títol de Família Monoparental.

Si l’alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri al·legat.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ PER INTERNET

En tots els casos

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.

Només en el cas d’acreditar els criteris al·legats a efectes de barem

 

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen

 • No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna o proximitat del lloc de treball de la persona sol.licitant

  • Quan el domicili familiar al·legat no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, s’acredita amb certificat o volant de convivència de l’infant, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Si es dona aquesta circumstància no caldrà presentar documentació, l’Ajuntament ho comprovarà directament
  • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: cal aportar el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora o germanes o germans

  • L'Ajuntament ho comprovarà directament.

 Condició legal de família nombrosa o monoparental

  • L'Ajuntament ho comprovarà directament

Si no es disposa del document original electrònic, la documentació es facilitarà escanejada i signada electrònicament.

Si l’alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri al·legat.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de preinscripció Escoles Bressol (Ajuntament)

Recordeu signar electrònicament els document, si opteu per tramitar la vostra sol.licitud telemàticament.

 


Normativa
 • Resolució que es publica cada any al DOGC per la qual s'aproven les normes de pre-inscripció i matriculació de l'alumnat als centres, en l'any en curs, en els ensenyaments sufragats amb fons públics de les llars d'infants.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

1 mes aproximadament.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit, no es contempla.


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, de 1 d'Octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques de Catalunya.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Calendari de preinscripció a les Escoles Bressol per al curs 2019/2020

 

 • Publicació de l'oferta de places: Entre el 7 i el 9 de maig
 • Presentació de sol.licituds: Del 13 al 24 de maig
 • Publicació de llistes amb puntuació provisional: 4 de juny de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: Del 5 a l'11 de juny de 2019
 • Publicació llista amb puntuació definitiva, admesos i llista d'espera: 18 de juny de 2019
 • Període de matriculació: del 19 al 26 de juny
 • Horari d'informació a les escoles bressol: Dins el període de preinscripció, els dilluns i dimecres de 9:30 a 11:00h i els dimarts i dijous de 15:00 a 16:30h

Informació actualitzada el dia 31/07/2019