Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dissabte, 16 de febrer

Preinscripció a les Escoles Bressol Municipals

Descripció

'Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a preinscriures en una de les escoles bressol municipal. Aquesta preinscripció és preceptiva per a poder ser admés o admesa en la obtenció d'una plaça en el centre educatiu per primer cop i cursar l'ensenyament sol·licitat.

 


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Escoles Bressol


Classificació temàtica
Educació


Qui el pot demanar
'Els representants legals de l'infant de 4 mesos a 3 anys. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar


Presencial

Observacions
Entregar documentació a:


On es fa

Escola Bressol el Sol
C/Sant Joan, s/n
T.938649674
c/e: ebsol@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 12 i de 15 a 17h

 

Escola Bressol el Patufet
C/Sant Miquel, s/n
T.938645853
c/e: ebpatufet@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 12 i de 15 a 17h


Període de l'any en que es pot demanar
Calendari preinscripció: del 2 al 11 de Maig de 2018.


Termini de la sol·licitut
El determinat pel calendari anual de preinscripció del Departament d'ensenyament


Requisits previs

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en una escola bressol o llar d'infants pública cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia de l'inici del curs.


Preu / Taxa
Sense cost


Documentació a aportar
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o la tutoria. Documents d'identificació o filiació d'alumnes estrangers poden acreditar-se amb els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen, traduïts si és el cas.
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Targeta Sanitària Individual (TIS) de l'alumne.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (representant legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si la persona sol·licitant és estrangera.

Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:

 

Si es vol al·legar la proximitat del domicili familiar al centre escolar i al document d'identitat apareix un domicili diferent:

 

 • Volant de convivència de l'alumne amb la persona sol·licitant i el resguard de la renovació del DNI amb la nova adreça, en el cas de les persones de nacionalitat espanyola. En el moment de la matriculació s'haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça, o
 • Volant de convivència i el document amb registre d'entrada de la comunicació del canvi de domicili a la Delegació de Govern, en el cas de les persones estrangeres no comunitàries, o
 • Volant de convivència i document identificatiu del seu país en el cas de persones de països comunitaris.

Si es vol al·legar la proximitat del domicili laboral al centre escolar:

 • Fotocòpia del contracte laboral, full de salari o certificat de l'empresa.

Si es vol al·legar condició de família nombrosa o monoparental:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Si es vol optar a la puntuació per renda familiar:

 • Certificat actualitzat del Departament de Benestar Social i Família, calculat en funció dels fills/es a càrrec de la persona perceptora.

Si es vol al·legar condició de discapacitat de l'infant, pare, mare, tutors o germans:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya o de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas s'ha d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

 

Si es vol al·legar malaltia crònica de l'alumne/a del sistema digestiu, endocrí o metabòlic:

 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de preinscripció Escoles Bressol (Ajuntament)

Document preinscripció Escoles Bressol (Generalitat)

Recordeu signar electrònicament els document, si opteu per tramitar la vostra sol.licitud telemàticament.

 


Normativa
 • Resolució que es publica cada any al DOGC per la qual s'aproven les normes de pre-inscripció i matriculació de l'alumnat als centres, en l'any en curs, en els ensenyaments sufragats amb fons públics de les llars d'infants.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

1 mes aproximadament. A finals de maig es publica la llista definitiva d'alumnes admesos a cada centre docent. La plaça, però, no és definitiva fins que no es realitza la matrícula.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit, no es contempla.


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i d eprocediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, de 1 d'Octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques de Catalunya.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

A principis de maig es fa un dia de portes obertes del centre per a que les famílies que han fet la pre-inscripció el puguin visitar.


Informació actualitzada el dia 29/10/2018