Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 4 de juliol

Alta al padró municipal d'habitants per omissió

Descripció

Sol·licitud d'alta de ciutadans espanyols o estrangers que resideixen de forma continuada al municipi i no consten inscrits al padró.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Administratius


Classificació temàtica
Padró Municipal


Qui el pot demanar
Qualsevol persona major d'edat.
Les persones majors de 16 anys emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat.
Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.
Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


 Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
En qualsevol moment de l'any


Requisits previs

Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar.


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència), o en el cas de representació, el document identificatiu del representant. En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l'ús del certificat electrònic. En el casd'empadronament de menors caldrà també el llibre de família o certificat de naixement o document identificatiu propi en vigor cas que en tingui.

En el cas d'empadronament mitjançant un representant:


 • Document acreditatiu de la representació (autorització de l'interessat, acta d'acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors:


 • Autorització expressa i per escrit dels progenitors o representants legals.

En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen amb un sol progenitor si la custòdia no és en exclusiva:


 • Cal l'autorització de l'altre progenitor o una declaració responsable.

En el cas d'estrangers comunitaris:


 • Certificat de registre central d'estrangers.

En el cas d'empadronament en un habitatge buit, alguns dels documents següents acreditatius de l'habitatge:

 • Escriptura de propietat.
 • Contracte de lloguer.
 • Contracte de subministrament d'un servei de l'habitatge (aigua, gas,
  electricitat, telèfon, etc.).

En el cas d'empadronament en un habitatge on hi resideixen altres persones:

 • Autorització expressa, signada original, d'una persona major d'edat que ja està inscrita en l'adreça on es demana la inscripció, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on consti la seva signatura.

En el cas d'empadronar-se en un establiment col·lectiu:

 • Autorització del director del centre.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de sol.licitud d'alta al padró municipal

Declaració responsable menors

Consentiment cessió de dades

Consentiment cessió de dades menors


Normativa
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de resolució
 • La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu
Positiu


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020