Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

SER::EDU::EMPA::FRM Contacte

Formulari de contacte

 • INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS FACILITADES EN AQUESTS FORMULARIS

  DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  Identitat: AJUNTAMENT PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
  Adreça postal: Plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
  Correu electrònic: info@palauplegamans.cat
  Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat

  FINALITAT DEL TRACTAMENT

  Tramitar la vostra consulta a l'Escola Municipal de persones adultes EMPA Auleda

  CONSERVACIÓ DE LES DADES

  Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

  LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT

  1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  2. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
  4.Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

  No s’efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

  EXERCICI DE DRETS

  De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l’art. 21 RGPD.
  Si s’escau, podeu sol•licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos previstos per l’art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment d’una obligació legal o pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l’apartat de legitimació.
  També teniu dret a sol•licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l’art. 18.1 del RGPD. En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions.

  Com podeu exercir els vostres drets?
  Per escrit adreçat a la seu de l’AJUNTAMENT PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS o bé, mitjançant correu electrònic a: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat

  Quines vies de reclamació hi ha?

  Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen les Condicions i el servei de privadesa de Google.

 • Fes click aqui per veure el tractament de les dades personals
 • * Camps obligatoris

Avís sobre la protecció de dades personals

 

L’Ajuntament és el responsable de les dades personals i iDISC l’encarregat del seu tractament.

 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.