Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'informació de dades estadístiques del padró municipal d'habitants

#Comunicació, imatge i noves tecnologies
#Padró Habitants

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a que l'ajuntament valori la conveniència o no de facilitar dades estadístiques referents al padró municipal d'habitants per a realitzar estudis d'empreses o particulars.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Padró Municipal

Qui el pot demanar

Qualsevol persona usuària o consumidor final.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

  • No n'hi ha

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de resolució

  • Entre 2 i 3 dies
  • Notificació per escrit de la resolució feta per la secretèria general de la corporació sobre la conveniència o no de suministrar les dades sol·licitades a la persona interesada.

Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut