Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud d'alta al servei local de teleassistència i telealarma

#Ajuts Socials

Descripció

La teleassistència és un servei eminentment preventiu i de proximitat que ofereix a les persones amb dependència i als seus cuidadors un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. Possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixen d'atenció permanent i presencial de persones, tinguin seguretat, tranquil.litat i cert acompanyament davant de situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, i puguin contactar de forma immediata amb el centre d'atenció a través d'un terminal conectat a una central d'alarmes.

Organisme competent / responsable

Diputació de Barcelona. Tunstall televida

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials

Classificació temàtica

Ajuts Socials

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital vigent. Adjunteu la documentació i impresos necessaris a la instancia genérica.

Per tramitar l'ajut amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament cliqueu el botó:

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

També podeu fer arribar la documentació per correu postal.


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

 • Persones majors de 65 anys o menors amb dependència o discapacitat

Preu / Taxa

Sol·licitud no subjecte a copagament. Però servei subjecte i regulat per una taxa municipal.

Documentació a aportar

 • Certificat de convivència.
 • Fotocòpia DNI de la persona sol.licitant.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia de la primer full de la llibreta d'estalvis.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per sol.licitud presencial)

Informe mèdic degudament complimentat


Normativa

 • Ordenança fiscal num. 24: Taxa de teleassistència.

Termini de resolució

15 dies


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Un cop lliurada la sol.licitud i la documentació, si la valoració es favorable per part de la treballadora social, es deriva  a la l'empresa prestadora del servei, Tunstall Televida.

 

L'empresa de teleassistència realitzarà una visita domiciliària a la persona sol.licitant , la qual també fa una valoració dels serveis necessaris i procedeix a la seva instal.lació.

El servei es configura en diferents tipus de prestació:

 

 • Usuaris tipus A: és la persona que reuneix els requisits necessàris per a ser usuari/a del servei de teleassistència. En el seu domicili s'instala un terminal i se li lliura un pulsador. El cost mensual és el 100% del preu del servei. Com a exemple d'usuar tipus A podriem trobar una persona més gran de 80 anys que viu sola o que conviu amb una altra persona però passa tot el dia sola.
 •  Usuaris tipus B: usuari amb unitat de control remot addicional. És la persona que conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els requisits per a ser també usuari. Aquest segon usuari disposarà d'un polsador personalitzat. Tindrà un cost equivalent al 50% del preu del servei. L'exemple més habitual és el d'una parella de persones grans. En el cas que el titular sigui baixa, l'usuari tipus B passa a la modalitat A.                                                                                                                                                 
 • Usuaris tipus C:  és la persona que conviu amb la persona titular i necessita les prestacions i atencions que el servei proporciona, però no té la capacitat física, psíquica o sensorial per a poder sol.licitar per si mateixa aquesta atenció, i per tant, no pot fer ús del polsador. Tindrá un cost equivalent al 30% del preu del servei. 

Informació actualitzada el dia 17/02/2022

Comparteix aquest contingut