Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives

#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:


1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
2. Discoteques.
3. Sales de ball.
4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
5. Sales de festes amb espectacle.
6. Discoteques de joventut.
7. Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
a) Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
b) Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.


També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Activitats i Llicències

Classificació temàtica

Activitats i Medi Ambient

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

  Tràmits relacionats:

  Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats

 • Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:
  a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
  b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’establiment amb el planejament urbanístic.
 • Si l’activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. En aquest cas, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.
  En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.
 • Quan al local on es pretén realitzar l’activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d’establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d’obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d’establiments oberts al públic, i després demanar la d’obres.

Preu / Taxa

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

 • La sol·licitud de la llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives ordinàries d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.
 • Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
 • Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:
  • Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  • Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
 • Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.
 • Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental
 • Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
 • Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
 • Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora.
 • Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu l’Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
 • Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
 • Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
 • La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.
 • Abans de l’obertura de l’establiment, la persona de titular de l’establiment o la persona que en tingui la representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.
 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau
  En cas de ser possible, els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent del projecte.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud normalitzada llicència d'espectacles públics i activitats recreatives

Declaració responsable tècnic competent

Declaració responsable pòlissa responsabilitat civil

Sol.licitud d'inscripció al registre sanitari municipal

Declaració dades: relació veïns confrontants.

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Normativa

 

 

 


Termini de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.


Silenci administratiu

Negatiu

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Informació actualitzada el dia 18/04/2023

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?