Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Comunicació de Canvi de titularitat d'activitat (FUE 4)

#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.


Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.


No es pot fer aquesta transmissió quan l’activitat sigui objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.


Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.


Pel canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Activitats i Llicències

Classificació temàtica

Activitats

Qui el pot demanar

Tant el transmitent com el nou titular

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Requisits previs


Preu / Taxa

La taxa que estableixi la ordenança fiscal.
Mitjants de pagament: El que estableixi l'ordenança fiscal

Documentació a aportar

 

  • Comunicació de transmissió del títol (llicència, comunicació prèvia o declaració responsable) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
    • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
    • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència, de la comunicació prèvia o declaració responsable són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.
    • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
    • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit


Normativa

 


Termini de resolució

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament  actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.


Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

 

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

 

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

 

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Informació actualitzada el dia 18/04/2023

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?