Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

Per a les activitats econòmiques, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

 

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici i modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "“Certificat tècnic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific que trobareu a:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Activitats i Llicències

Classificació temàtica

Activitats

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica, es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Període de l'any en que es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment

Termini de la sol·licitud

La Comunicació d'inici i modificacio substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre i quan la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Requisits previs

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
  • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
  • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes, i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
  • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

    Tràmits relacionats:

    Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Preu / Taxa

El que estableixi l'ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic d'acord amb el model normalitzat.

2. Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.

3. Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Certificat tècnic de posada en funcionament d'activitat, o modificació substancial, sotmesa a comunicació.

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Normativa

Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.


Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta a l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.


Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

 

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats

 


Informació actualitzada el dia 18/04/2023

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?