Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Declaració responsable d'Activitats innòcues

#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

Les persones o empreses titulars d'una activitat declaren, sota la seva responsabilitat que compleixen els requisits , que disposen de la documentació acreditativa corresponent i que es compremeten a mantenir-ne el compliment mentre s'exerceixi l'activitat.

 

La declararació responsable s'ha de presentar un cop acabades les obres e instal.lacions necessàries, que han d'estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o ,si és el cas, per la comunicació prèvia d'obres subjectes a llicència.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Activitats i Llicències

Classificació temàtica

Activitats

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercicir una o diverses activitats en el mateix establiment de les que es relacionen a l'apartat següent, o bé el seu representant legal.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament.

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

 

 • Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits:
  • Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
  • Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d’obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l’activitat comunicada.
 • Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només la certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal.
 • Haver pagat la taxa associada a aquest tràmit

 


Preu / Taxa

El que estableixi l'ordenança fiscal.

Documentació a aportar

 • Declaració de responsable, segons mòdel normalitzat.
 • Qüestionari tècnic degudament omplert. 
 • Declaració de dades que gaudeixen de confidencialitat. 
 • Sol.licitud d'inscripció al registre sanitari municipal d'activitats alimentàries, si s'escau. 
 • Plànols: 
  • Emplaçament  (escala 1:500)    
  • Planta i secció, segons croquis adjunts (escala 1:50) 
  • Dues fotografies  de la façana
 • Fotocòpia DNI o NIF del titular i representant
 • Fotocòpia escriptura constitució de la societat amb la fotocòpia dels poders de representant
 • Fotocòpia declaració censal o IAE
 • Fotocòpia contracte d'arrendament, o bé fototcòpia escriptura de propietat del local
 • NOTA:
      Qualsevol altre documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l'activitat.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de Declaració responsable d'activitats innòcues

Qüestionari tècnic

Declaració de dades confidencials

Sol.licitud d'inscripció al registre sanitari

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Normativa

 


Termini de resolució

No hi ha resolució.


Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.


Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini de 10 dies per esmenar, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


L'activitat s'incorporarà al pla d'inspecció i control de les activitats econòmiques per afrontar les tasques de control ex post. Si amb la verificació del compliment dels requisits legals es constata l'incompliment de la normativa aplicable, s'iniciarà el procediment administratiu d'esmena de defectes o mancances de requisits legals, regulat a la Llei 16/2015 de de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Informació actualitzada el dia 13/06/2022

Comparteix aquest contingut