Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llicència d'establiments oberts al públic de règim especial

#Comerç i Consum
#Edificis, Habitatges i Locals
#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

És el règim d’intervenció municipal al qual se subjecta l’obertura d’un establiment públic de règim especial.


Aquesta llicència l’atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d’intervenció serà l’autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l’ajuntament afectat.


Els establiments oberts al públic de règim especial són aquells amb horari especial i que poden romandre oberts al llarg de tot el dia, preveient 2 hores de tancament, cada 24 hores.

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Activitats i Llicències

Classificació temàtica

Activitats i Medi Ambient

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que, complint amb les condicions i requisits especials, vol posar en funcionament un establiment de règim especial o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Preu / Taxa

La taxa que estableixi l’ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

 • La sol·licitud de la llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.
 • Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
 • Per tal que els serveis tècnics municipals puguin informar, amb caràcter previ a qualsevol altre tràmit, la compatibilitat de l'activitat amb les normes legals o reglamentàries urbanístiques i amb el planejament urbanístic aplicable, el projecte tècnic haurà d’incorporar de manera diferenciada de la resta la documentació, la següent:
  • Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  • Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  • Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
 • Memòria de seguretat si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.
 • Pla d’autoprotecció, si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.
 • Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
 • Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
 • Memòria del dispositiu d’assistència sanitària si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.
 • Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat, que acrediti disposar dels serveis d'assistència sanitària que preveu el Reglament de la Llei 11/2009.
 • Acreditar el compliment de les condicions i requisits específics per a l’establiment de règim especial, aquests, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser elaborats i presentats de forma independent al projecte:
  • Disposar del servei de vigilants de seguretat privada següent:
   - D'1 a 500 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada.
   - De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 2 vigilants/es de seguretat privada.
   - De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 3 vigilants/es de seguretat privada.
   - A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada més per cada 1.000.
  • Disposar del personal de control d'accés següent:
   - D'1 a 150 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a d'accés.
   - De 151 a 500 persones d'aforament autoritzat: 2 controladors/es d'accés.
   - De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 3 controladors/es d'accés.
   - De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 4 controladors/es d'accés.
   - A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a més per cada 1.000.
  • Disposar d'un sistema automàtic de control d'aforament.
  • Disposar d'un aparcament propi dimensionat al seu aforament autoritzat.
   (Excepcionalment, la llicència o autorització pot eximir el compliment d'aquest requisit si l'estudi o memòria sobre mobilitat presentat acredita l'existència i l'ús de serveis de transport col·lectiu i la suficiència de places d'aparcament en la proximitat de l'establiment).
  • Justificar que no hi ha persones residents en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. (Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot reduir aquest radi a 200 metres si el projecte acredita l'existència de mesures d'aïllament acústic suficients per garantir que no es produiran molèsties a les persones que resideixen a la proximitat de l'establiment).
  • Justificar que no hi ha centres educatius, biblioteques, centres esportius ni centres de culte en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot eximir del compliment d'aquest requisit si es garanteix que el local roman tancat des d'una hora abans de l'obertura i fins a una hora després de la clausura i durant l'horari lectiu o d'ús dels serveis esmentats.
  • Acreditar mitjançant un apartat específic del projecte que l'establiment de règim especial, atès el seu horari i el dels desplaçaments que ha de provocar i el volum d'aquests, no ha d'interferir en l'activitat econòmica i social de la zona afectada.
 • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
 • Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca o local, si és el cas.
 • Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
 • Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
 • La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.
 • Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica

Declaració responsable Assegurança de responsablilitat civil

Declaració de tècnic competent

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Normativa

 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Termini de resolució

La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol·licitud de llicència posa fi al procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Silenci administratiu

Negatiu. Opera en el termini de 6 mesos des que es va presentar la sol·licitud de llicència.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

En aquest procediment d’atorgament de llicència, l’Ajuntament sol·licita un informe previ vinculant a la Generalitat de Catalunya (serveis territorials competents en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives), que s’ha d’emetre en el termini de 2 mesos (Decret 112/2010, de 31 d’agost article 121).


En el moment d’iniciar l’activitat s’ha d’acreditar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

 

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats

 


Informació actualitzada el dia 18/04/2023

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?