Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables

#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.


Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Activitats i Llicències

Classificació temàtica

Activitats

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Es podrà fer a través de representant legal, amb declaració de la representació amb la qual s’actua.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament.

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitut

La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacionsnecessàries per obrir l’establiment o dur a terme l’activitat i prèviament al seu l’inici.

Requisits previs

 


Preu / Taxa

La taxa que estableixi la ordenança fiscal

Documentació a aportar

 

  • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.
  • Declaració responsable del fet que l’establiment o l’activitat compleix els requisits establerts per l’Ordenança i la normativa vigent d’aplicació.
  • Autorització per a l’ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables.
  • Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca, si és el cas.
  • Informe i certificació de la Generalitat en matèria d’incendis, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
  • Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.
  • Declaració responsable de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica

Declaració responsalbe pòlissa responsabilitat civil

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats

 


Normativa

  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
  • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

 

 


Termini de resolució

No hi ha resolució


Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.


Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.


Tractant-se d’activitats en establiments no permanents desmuntables caldrà obtenir acta de control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d’una eca que acrediti la inspecció del muntatge i la comprovació del seu funcionament.


En el cas d’instal·lacions de fires d’atraccions, s’ha de presentar al personal tècnic o de l’eca que exerceixi el control inicial els manuals d’instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges.

 

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Informació actualitzada el dia 13/05/2020

Comparteix aquest contingut